Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Dienst voor het kadaster en de openbare registersStaatscourant 2018, 65904Interne regelingen

Regeling van het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers tot wijziging van de Tarievenregeling Kadaster

Nr. 18.043336

Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,

Gelet op de artikelen 108, eerste lid, en 109 van de Kadasterwet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Tarievenregeling Kadaster wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt in alfabetische volgorde ingevoegd :

stukdeel:

een deel uit een in de openbare registers ingeschreven stuk dat dient te worden aangetekend of verwerkt in de rechtszekerheidsregistratie;

B

Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2

 • 1. Voor de inschrijving in het openbaar register van een elektronisch aangeboden stuk inhoudende een stukdeel als genoemd in bijlage I van deze regeling is verschuldigd: € 137,50.

 • 2. Voor de inschrijving in het openbaar register van een elektronisch aangeboden stuk inhoudende een stukdeel als genoemd in bijlage II van deze regeling is verschuldigd: € 60,00.

 • 3. Voor de inschrijving in het openbaar register van een elektronisch aangeboden stuk inhoudende een stukdeel als genoemd in bijlage III van deze regeling is verschuldigd: € 23,00.

 • 4. Indien een elektronisch ingeschreven stuk geautomatiseerd kan worden verwerkt op basis van een gelijktijdig aangeboden kadasterstylesheet of een vooraf in depot gegeven bijlage, worden de tarieven als volgt verlaagd:

  • a. het tarief in het eerste lid, voor een ingeschreven stukdeel als genoemd in bijlage I: met € 59,00;

  • b. het tarief in het tweede lid, voor een ingeschreven stukdeel als genoemd in bijlage II: met € 26,50;

  • d. het tarief in het derde lid, voor een ingeschreven stukdeel als genoemd in bijlage III: met € 10,25.

 • 5. Indien een stuk inhoudende een stukdeel als genoemd in bijlage I tot en met III, in papieren vorm ter inschrijving wordt aangeboden, wordt het tarief als genoemd in het eerste tot en met derde lid, verhoogd met € 26,00.

 • 6. Indien meerdere stukdelen, als genoemd in bijlage I tot en met III van deze regeling, in een stuk voorkomen, dan is slechts eenmaal het hoogste inschrijftarief verschuldigd.

 • 7. Voor de boeking van een stuk in het register van voorlopige aantekeningen is verschuldigd het tarief als genoemd in het tweede lid.

 • 8. Indien een stukdeel in een stuk niet vermeld staat in bijlage I tot en met III van deze regeling is het tarief als genoemd in het eerste lid verschuldigd.

C

Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3

Kosteloos is de inschrijving van:

 • a. een stuk inhoudende een stukdeel genoemd in bijlage IV van deze regeling;

 • b. een stuk inhoudende de doorhaling van een recht van hypotheek en welk stuk geautomatiseerd kan worden verwerkt op basis van een gelijktijdig aangeboden Kadasterstylesheet of een vooraf in depot gegeven bijlage.

D

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 562,–’ vervangen door ‘€ 574,–’ en wordt ‘€ 450,–’ vervangen door ‘€ 460,–’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 112,–’ vervangen door ‘€ 114,–’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 362,–’ vervangen door ‘€ 370,–’ en wordt ‘€ 250,–’ vervangen door ‘€ 256,–’.

4. In het vierde lid wordt ‘€ 112,–’ vervangen door ‘€ 114,–’ en wordt ‘€ 56,–’ vervangen door ‘€ 57,–’.

5. In het zesde lid, onderdeel a, vervalt ‘of luchtvaartuig’.

E

In artikel 5 wordt ‘€ 126,–’ vervangen door ‘€ 137,50’.

F

Artikel 6

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a, wordt ‘€ 90,–’ vervangen door ‘€ 95,–’.

b. In onderdeel b, wordt ‘€ 90,–’ vervangen door ‘€ 150,–’.

c. In onderdelen c en d, wordt ‘€ 400,–’ telkens vervangen door ‘€ 420,–’.

d. Onderdeel e, komt te luiden:

 • e. uitsluitend percelen op verzoek van een eigenaar of beperkt gerechtigde moeten worden samengevoegd: € 92,–, met dien verstande dat het samenvoegen van percelen, inclusief het verrichten van correcties van voorlopige grenzen, door middel van een door de Dienst aangeboden geautomatiseerde procedure, kosteloos is.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a, wordt ‘€ 90,–’ vervangen door ‘€ 150,–’.

b. In onderdeel b, wordt ‘€ 328,–’ vervangen door ‘€ 344,–’.

G

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste en tweede lid komen te luiden:

 • 1. Onverminderd de verschuldigdheid van het tarief overeenkomstig artikel 2, is voor de inschrijving van een stuk, dat leidt tot een verkrijging onder bijzondere titel als bedoeld in artikel 80, derde lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, of tot splitsing in appartementsrechten, van een perceel met een voorlopige grens als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a, per perceel verschuldigd:

  • a. voor zover het perceel een oppervlakte heeft van ten hoogste 100 centiare en blijkens het stuk ten aanzien van dat perceel sprake is van een koopsom of tegenprestatie met een waarde van ten hoogste € 5.000,–, of, bij het ontbreken van een koopsom of tegenprestatie, een waarde van ten hoogste € 5.000,–: € 55,–;

  • b. in alle andere gevallen: € 630,–.

 • 2. De bedragen, genoemd in het eerste lid, zijn niet verschuldigd indien deze bedragen al bij een eerdere inschrijving voor het betreffende perceel in rekening zijn gebracht.

2. In het derde lid wordt ‘€1.200,–’ vervangen door ‘€ 1.260,–’.

H

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 233,–’ vervangen door ‘€ 238,–’.

2. In het tweede tot en met het vijfde lid wordt ‘€ 35,–’ telkens vervangen door ‘€ 36,–’.

3. In het derde lid vervalt ‘en € 0,10 per afgebeelde hectare’.

I

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 233,–’ vervangen door ‘€ 238,–’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 118,–’ vervangen door ‘€ 120,–’.

J

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 450,–’ vervangen door ‘€ 460,–’, wordt ‘€ 100,–’ vervangen door ‘€ 102,–’ en wordt ‘€ 50,–’ vervangen door ‘€ 51’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 41’ vervangen door ‘€ 42,–’.

K

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt een ‘1.’ geplaatst.

2. In het (nieuwe) eerste lid wordt ‘€ 2,40’ vervangen door ‘€ 2,60’, wordt ‘€ 15,40’ vervangen door ‘€ 15,90’, wordt ‘€17,40’ vervangen door ‘€ 17,90’ en wordt ‘€ 31,40’ vervangen door ‘€ 32,20’.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. Voor een abonnement op de digitale raadpleging van de viewer voor archiefbescheiden is een eenmalig aansluittarief van € 480,– verschuldigd en per kalendermaand een tarief van € 12,50.

L

In artikel 12, onderdeel b, wordt ‘€ 140,–’ vervangen door ‘€ 143,–’ en wordt ‘€ 264,–’ vervangen door ‘€ 269,–’.

M

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 60,–’ vervangen door ‘€ 61,20’ en wordt ‘€ 30,–’ vervangen door ‘€ 30,60’.

2. In het tweede en derde lid wordt ‘€ 2,40’ vervangen door ‘€ 2,60’, en wordt ‘€ 31,40’ vervangen door ‘€ 32,20’.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 15,40’ vervangen door ‘€ 15,90’ en wordt ‘€ 17,40’ vervangen door ‘€ 17,90’.

4. In het vijfde lid wordt ‘€ 1,–’ vervangen door ‘€ 1,10, ‘wordt ‘€ 14,–’ vervangen door ‘€ 14,40’, wordt ‘€ 16,–’ vervangen door ‘€ 16,40’ en wordt ‘€ 30,–’ vervangen door ‘€ 30,70’.

N

In artikel 14 wordt ‘€ 9,60’ vervangen door ‘€ 10,40’.

O

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 1,16’ vervangen door ‘€ 1,18’, wordt ‘€ 0,98’ vervangen door ‘€ 1,–,’ wordt ‘€ 0,73’ vervangen door ‘€ 0,75’ en wordt ‘€ 1.700.000,–’ vervangen door ‘€ 1.734.000,–’.

2. In het derde lid wordt ‘€ 208,–’ vervangen door ‘€ 212,–’.

P

Artikel 16, eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a, d, f en g, wordt ‘€ 168,–’ telkens vervangen door ‘€ 171,–’.

2. In onderdeel b, wordt ‘€ 112,–’ vervangen door ‘€ 114,–’.

3. In onderdeel c en h, wordt ‘€ 11,20’ telkens vervangen door ‘€ 11,40’.

4. In onderdeel e, wordt ‘€ 84,–’ vervangen door ‘€ 86,–’.

Q

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt ‘€ 30,50’ vervangen door ‘€ 31,20’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 1,50’ vervangen door ‘€ 1,60’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 14,50’ vervangen door ‘€ 14,90’, wordt ‘€ 56,–’ vervangen door ‘€ 56,70’, wordt ‘€ 16,50’ vervangen door ‘€ 16,90’ en wordt ‘€ 58,–’ vervangen door ‘€ 58,70’.

4. In het vierde lid wordt ‘€ 12.000,–’ vervangen door ‘€ 12.240,–’.

R

In artikel 19, tweede lid, wordt ‘€ 320,–’ vervangen door ‘€ 325,–’, wordt ‘€ 256,–’ vervangen door ‘€ 260,–’, wordt ‘€ 192,–’ vervangen door ‘€ 195,–’, wordt ‘€ 128,–’ vervangen door ‘€ 130,–’ en wordt ‘€ 64,–’ vervangen door ‘€ 65,–’.

S

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 1,16’ vervangen door ‘€ 1,18’, wordt ‘€ 1,43’ vervangen door ‘€ 1,46’, wordt ‘€ 1,49’ vervangen door ‘€ 1,52’ en wordt ‘€ 2,13’ vervangen door ‘€ 2,17’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 7.500,–’ vervangen door ‘€ 7.650,–’, wordt ‘€ 15.000,–’ vervangen door ‘€ 15.300,–’, wordt ‘€ 22.500,–’ vervangen door ‘€ 22.950,–’ en wordt ‘€ 30.000,–’ vervangen door ‘€ 30.600,–’.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 1,49’ vervangen door ‘€ 1,52’, wordt ‘€ 1,12’ vervangen door ‘€ 1,14’, wordt ‘€ 0,75’ vervangen door ‘€ 0,76’, wordt ‘200.001’ vervangen door ‘200.000’ en wordt ‘€ 0,50’ vervangen door ‘€ 0,51’.

T

Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 0,67’ vervangen door ‘€ 0,68’, wordt ‘€ 2.250,–’ vervangen door ‘€ 2.300,–’ en wordt ‘€ 225,–’ vervangen door ‘€ 230,–’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 7.700,–’ vervangen door ‘€ 7.900,–’, wordt ‘€ 12.800,–’ vervangen door ‘€ 13.000,–’, wordt ‘€ 21.400,–’ vervangen door ‘€ 21.900,–’, wordt ‘€ 30.400,–’ vervangen door ‘€ 31.000,–’ en wordt ‘€ 38.000,–’ vervangen door ‘€ 39.000,–’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 17,50’ vervangen door ‘€ 17,85’, wordt ‘€ 14,–’ vervangen door ‘€ 14,30’ en wordt ‘€ 10,50’ vervangen door ‘€ 10,70’.

U

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 595,–’ vervangen door ‘€ 607,–’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 54.000,–’ vervangen door ‘€ 55.000,–’.

2. In het derde lid wordt ‘€ 1,–’ vervangen door ‘€ 1,02’ en wordt ‘€ 225,–’ vervangen door ‘€ 230,–’.

3. In het vijfde lid wordt ‘€ 1,26’ vervangen door ‘€ 1,29’, wordt ‘€ 252,–’ vervangen door ‘€ 257,–’, wordt ‘€ 16,50’ vervangen door ‘€ 16,90’ en wordt ‘€ 58,–’ vervangen door ‘€ 58,70’.

V

In artikel 23, eerste lid, wordt ‘€ 0,75’ vervangen door ‘€ 0,77’, wordt ‘€ 2,35’ vervangen door ‘€ 2,40’ en wordt ‘€ 1,50’ vervangen door ‘€ 1,55’.

W

Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel b, wordt ‘€ 0,56’ vervangen door ‘€ 0,57’ en wordt ‘€ 8.300,–’ vervangen door ‘€ 8.500,–’.

b. In onderdeel c, wordt ‘€ 10,25’ vervangen door ‘€ 10,45’, wordt ‘€ 5,50’ vervangen door ‘€ 5,60’, wordt ‘€ 9,35’ vervangen door ‘€ 9,55’, wordt ‘€ 17,–’ vervangen door ‘€ 17,35’, wordt ‘€ 7,85’ vervangen door ‘€ 8,–’, wordt ‘€ 35,20’ vervangen door ‘€ 35,90’, wordt ‘€ 4,10’ vervangen door ‘€ 4,20’ en wordt ‘€ 3,50’ vervangen door ‘€ 3,60’.

c. In onderdeel d, wordt ‘€ 39,50’ vervangen door ‘€ 40,30’.

d. In onderdeel e wordt ‘€ 39,50’ vervangen door ‘€ 40,30’ en wordt ‘€ 11,20’ vervangen door ‘€ 11,40’.

e. In onderdeel f wordt ‘€ 39,50’ vervangen door ‘€ 40,30’, wordt ‘€ 52,–’ vervangen door ‘€ 53,–’, wordt ‘€ 134,–’ vervangen door ‘€ 136,70’ en wordt ‘€ 403,–’ vervangen door ‘€ 411,–’.

2. In het tweede lid, onderdeel c, wordt ‘€ 12.000,–’ vervangen door ‘€ 12.240,–’.

X

In artikel 25 wordt ‘€ 19,–’ vervangen door ‘€ 16,50’.

Y

In het eerste lid van artikel 26 wordt ‘artikel 13, eerste tot en met vierde lid en zevende lid, onderdeel a’ vervangen door ‘artikel 13, eerste, tweede lid en vijfde lid, onderdeel a’.

Z

In artikel 27 wordt ‘€ 28,50’ vervangen door ‘€ 29,–’, wordt ‘€ 31,50’ vervangen door ‘€ 32,–’ en wordt ‘€ 34,–’ vervangen door ‘€ 34,50’.

AA

In artikel 28 wordt ‘€ 41,–’ vervangen door ‘€ 42,–’.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Deze regeling, inclusief bijlagen, zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Apeldoorn, 14 november 2018

Raad van Bestuur, namens deze Th.A.J. Burmanje

BIJLAGE I BEHOREND BIJ ARTIKEL 2 LID 1 TARIEVENREGELING KADASTER

 

Omschrijving stukdeel

1

Afgifte legaat

2

Afkoop grondrente

3

Afstand beperkt zakelijk recht

4

Afstand of vermenging na afkoop erfpachtrecht

5

Beheeroverdracht

6

Dwaling (overig)

7

Dwaling omtrent grensaanwijs

8

Fusie

9

Gemeentelijke herindeling

10

Heruitgifte beperkt recht

11

Herverkaveling (wettelijk)

12

Huurkoop

13

Hypotheek

14

Kavelruil

15

Mandeligheid (beëindiging)

16

Mandeligheid (ontstaan)

17

Mandeligheid (wijziging)

18

Ondersplitsing in appartementsrechten

19

Onteigening

20

Openbare verkoop (onvrijwillig)

21

Openbare verkoop (vrijwillig)

22

Opheffing ondersplitsing in appartementsrechten

23

Opheffing splitsing in appartementsrechten

24

Opzegging beperkt zakelijk recht

25

Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)

26

Overdracht (eigendom en/of beperkt recht) onder voorbehoud zakelijk recht

27

Overdracht naar aanleiding van ontbinding rechtspersoon

28

Overdracht om niet

29

Registratie eigendom netwerk

30

Registratie eigendom netwerk (beëindiging)

31

Registratie eigendom netwerk (wijziging)

32

Registreren oud vaderlands recht

33

Ruiling

34

Schenking

35

Schenking onder voorbehoud van

36

Spiegelsplitsing t.b.v. afkoop erfpacht

37

Splitsen rechtspersoon

38

Splitsing in appartementsrechten

39

Vaststellingsovereenkomst

40

Verdeling van gemeenschap (erfgenamen)

41

Verdeling van gemeenschap (gezamenlijk rechthebbenden)

42

Verdeling van gemeenschap (huwelijk/geregistreerd partnerschap)

43

Verdeling van gemeenschap onder voorbehoud van

44

Verjaring (betwist)

45

Verjaring (niet betwist)

46

Verkrijging door een rechtspersoon in oprichting

47

Vermenging

48

Vervallen verklaring beperkt zakelijk recht

49

Vervulling ontbindende voorwaarde (overdracht)

50

Vervulling ontbindende voorwaarde (vestiging beperkt recht)

51

Vervulling opschortende voorwaarde

52

Vestiging zakelijk recht overig

53

Vestiging zakelijk recht van erfpacht

54

Vestiging zakelijk recht van gebruik en bewoning

55

Vestiging zakelijk recht van opstal

56

Vestiging zakelijk recht van opstal nutsvoorziening

57

Vestiging zakelijk recht van vruchtgebruik

BIJLAGE II BEHOREND BIJ ARTIKEL 2 LID 2 TARIEVENREGELING KADASTER

 

Omschrijving stukdeel

1

Aanvullende akte

2

Afwijkende regeling onderhoud niet bevaarbare sloot, gracht, enz.

3

Algemene voorwaarden

4

Appartementsrechtsplitsing (wijziging reglement/voorwaarden)

5

Bekrachtiging

6

Beperkt recht (wijziging einddatum)

7

Beperkt recht (wijziging voorwaarden)

8

Beslag

9

Beslag (omzetting)

10

Cessie

11

Echtscheiding

12

Erfpachtcanon (wijziging)

13

Gekozen woonplaats (wijziging)

14

Huurkoop (overeenkomst)

15

Inbreng in of ontbinding van personenvennootschap

16

Instelling rechtsmiddel

17

Instelling rechtsvordering

18

Kavelruil overeenkomst

19

Kavelruil overeenkomst (beëindiging)

20

Koopovereenkomst (beëindiging)

21

Koopovereenkomst of voorovereenkomst koop, art. 10 WVG

22

Koopovereenkomst, art 7:3 BW en 10 WVG

23

Koopovereenkomst, art. 7:3 BW

24

Naamswijziging rechtspersoon

25

Omzetting rechtspersoon

26

Overig bij object aan te tekenen stuk (ontstaan)

27

Overig bij tenaamstelling aan te tekenen stuk (ontstaan)

28

Overig bij zekerheidsstelling aan te tekenen stuk (ontstaan)

29

Privatieve last

30

Rangwisseling

31

Rechterlijke uitspraak

32

Reglement mede-eigenaren

33

Stuk betreffende erfdienstbaarheden

34

Stuk betreffende kwalitatieve verplichting

35

Stuk vervallen ontbindende voorwaarde

36

Stuk vervallen opschortende voorwaarde

37

Subrogatie

38

Toestemming voor een boom, venster, enz. binnen verboden afstand

39

Uitoefening retentierecht

40

Uittreksel boedelregister (wijze van aanvaarding/verwerping)

41

Verandering geslachtsnaam

42

Verandering voornaam

43

Verbetering

44

Vereniging erfpacht

45

Verticale splitsing erfpacht

46

Wijziging ondersplitsing m.b.t. appartementsindices

47

Wijziging splitsing m.b.t. appartementsindices

48

Wijziging splitsing m.b.t. onttrekken grondperceel

49

Wijziging splitsing m.b.t. toevoegen grondperceel

BIJLAGE III BEHOREND BIJ ARTIKEL 2 LID 3 TARIEVENREGELING KADASTER

 

Omschrijving stukdeel

1

Beperking op basis van een overheidsbesluit (doorhaling)

2

Beperking op basis van een overheidsbesluit (handhaving)

3

Beperking op basis van een overheidsbesluit (vestiging)

4

Beperking op basis van een overheidsbesluit (wijziging)

5

Beslag (doorhaling)

6

Beslag (wijziging)

7

Doorhaling overig aan te tekenen stuk

8

Hypotheek (doorhaling)

9

Hypotheek (wijziging)

10

Verklaring van waardeloosheid van een gedeelte van een inschrijving

11

Waardeloosheid (verklaring van)

12

Wet geluidshinder

BIJLAGE IV BEHOREND BIJ ARTIKEL 3 ONDERDEEL A TARIEVENREGELING KADASTER

 

Omschrijving stukdeel

1

Afstand huwelijksgemeenschap

2

Beperking beschikkingsbevoegdheid m.b.t. onroerend goed

3

Beperking beschikkingsbevoegdheid opheffen

4

Bewaardersverklaring

5

Faillietverklaring

6

Huwelijkse voorwaarden

7

Inschrijving gemeenschap van goederen

8

Stuk m.b.t. beperking beschikkingsbevoegdheid

9

Verklaring van erfrecht

10

Vernieuwing

11

Wijziging burgerlijke staat

TOELICHTING

Algemeen

Het Kadaster bepaalt jaarlijks op basis van Meerjarenbeleidsplan en -begroting en op basis van inhoudelijke redenen of tariefwijzigingen noodzakelijk zijn. De huidige meerjarenraming laat een dalend aantal transacties in de vastgoedmarkt zien, waardoor de omzet van het Kadaster daalt. Tegelijk zijn de kosten gestegen door hogere loon- en prijsniveaus. In de afgelopen jaren zijn de reserves voldoende opgebouwd, maar het is wenselijk om tijdig te anticiperen op verlaging van de conjunctuur. Door nu een gematigde tariefverhoging toe te passen voorkomen we dat op een later moment grotere tariefstijgingen noodzakelijk zijn. Deze wijziging omhelst een algemene tariefverhoging van 2%, met enkele uitzonderingen voor tarieven die gelijk blijven en worden verlaagd. Daarnaast worden de tarieven meer verhoogd in een aantal productgroepen die het meest afhankelijk zijn van het volume van de vastgoedmarkt: inschrijving van stukken, perceelsvorming (meettarief) en inzages in de Basisregistratie kadaster.

De aanvullende tariefverhoging voor inschrijving van stukken wordt vooral toegepast voor stukken die niet geautomatiseerd kunnen worden verwerkt, om de geautomatiseerde procedure (KIK) verder te stimuleren.

Het tarief voor KLIC-meldingen wordt verlaagd, in verband met de voortdurende stijging van het aantal meldingen en beheerste kosten. De tariefstructuur voor perceelsvorming wordt op een aantal punten aangepast. Er wordt een nultarief ingevoerd voor het samenvoegen van percelen door middel van de applicatie SPLITS die het Kadaster daarvoor aanbiedt. De tarieven voor inmeten van kleine percelen (bij grenscorrecties) worden verhoogd om meer in verhouding te komen met de daaraan gerelateerde kosten. Het tarief voor het bijhouden van eerder vervaardigde netwerktekeningen wordt verlaagd om de drempel voor het inschrijven van wijzigingen te verlagen.

Een nieuw regelingselement wordt ingevoerd voor een abonnement op de Kadaster Archiefviewer, waarmee toegang kan worden gekregen tot de gedigitaliseerde kadastrale archieven.

Omtrent de wijzigingen is de Gebruikersraad, bedoeld in artikel 16 van de Organisatiewet Kadaster, gehoord. De Gebruikersraad heeft hierbij positief geadviseerd. Deze wijziging is goedgekeurd door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdeel A, B en C

De systematiek van artikel 2 is gewijzigd ter verbetering van de leesbaarheid en toepasbaarheid. De voorheen gehanteerde opbouw van artikel 2 leidde tot onduidelijkheden bij het toepassen van het verschuldigde tarief. De tarieven voor de inschrijving van akten en hypotheekstukken kennen drie niveaus, afhankelijk van de in te schrijven stukdelen, en daarbinnen een onderscheid tussen inschrijving van een geautomatiseerd verwerkbaar stuk (KIK-akte), een digitaal aangeleverd stuk zonder KIK en een papieren stuk. Het tariefverschil tussen een KIK-akte en een digitaal aangeleverd stuk is circa 40%. Door alle verschillende stukdelen apart te benoemen en per niveau op te nemen in aparte bijlagen wordt meer duidelijkheid en transparantie geboden ten aanzien van het verschuldigde tarief per stukdeel. De bijlagen vormen een integraal onderdeel van deze regeling en zijn tevens vindbaar op de website van het Kadaster.

Om te verduidelijken wat onder stukdeel wordt verstaan, is deze term gedefinieerd in artikel 1.

In artikel 2 is het tarief voor KIK-akten met 2% verhoogd (prijsindexatie) en het tarief voor digitaal aangeleverde stukken met 9%. De reden voor de tariefsverhoging is dat geautomatiseerde bijwerking van de registratie door middel van KIK-akten de kwaliteit ervan ten goede komt. Om het gebruik van KIK te stimuleren, is het tariefverschil tussen een KIK-akte en een akte zonder KIK vergroot. Doordat de inschrijvingstarieven de afgelopen jaren met 25% zijn gedaald is het absolute verschil tussen deze tarieven afgenomen.

Voor zover in een ter inschrijving aangeboden stuk een stukdeel voorkomt dat niet is genoemd in de bijlage I tot en met III, geldt dat het hoogste tarief, genoemd in het eerste lid, verschuldigd is.

Artikel 3 regelt de kosteloze inschrijving van stukken. Gelet op de nieuwe wijze van omschrijven van stukdelen in bijlagen, zijn in bijlage IV de stukdelen genoemd waarvan de inschrijving kosteloos is.

Onderdelen D en E

In artikelen 4 en 5 worden de tarieven met gemiddeld 5% verhoogd. In artikel 4, zesde lid, onderdeel a, wordt een tekstuele wijziging doorgevoerd. In dit onderdeel vervalt de toevoeging ‘of luchtvaartuig’ aangezien dit al in artikel 5, tweede lid, is geregeld.

Onderdeel F en G

In artikel 6 zijn tarieven voor perceelsvorming opgenomen, waaronder het tarief voor samenvoegen van percelen. Een samenvoeging kan worden aangevraagd via de daarvoor ontwikkelde applicatie (SPLITS) of op verzoek van de eigenaar door middel van bijvoorbeeld een webformulier. In de onderhavige regeling is vastgelegd dat het nultarief gehanteerd gaat worden indien samenvoeging van percelen door middel van de applicatie SPLITS wordt uitgevoerd. Reden hiervoor is dat het werken met voorlopige grenzen met behulp van de applicatie SPLITS gemeengoed is geworden. Als gevolg daarvan ontstaat in een aantal gevallen een versnippering van percelen, onder meer omdat voorlopige grenzen over bestaande perceelgrenzen heen worden getrokken. Gevolgen zijn onder meer ondoelmatige perceelsvorming. Dit kan mede vaak voorkomen worden door percelen vooraf samen te voegen alvorens de voorlopige grenzen worden aangegeven. Om het vooraf samenvoegen van percelen te bevorderen door middel van de applicatie SPLITS wordt een nultarief geïntroduceerd.

Vanwege de benodigde handmatige verwerking blijft de aanvraag voor een samenvoeging langs andere weg (schriftelijk of via een webformulier) getarifeerd.

Artikelen 6 en 7 kennen de volgende soorten meetposten: (i) splitsing vooraf, waarbij voor kleine percelen ten behoeve van een grenscorrecties een lager tarief geldt, (ii) voorlopige grenzen, waarbij voor kleine percelen een nultarief geldt en iii) overdracht gedeeltelijk perceel. De tarieven genoemd in deze artikelen worden verhoogd als onderdeel van de algemene tariefverhoging van gemiddeld 2%. Het tariferen van de meetpost kleine percelen is daarin een bijzonder element. Dit lage tarief is belangrijk om ervoor te zorgen dat ook kleine wijzigingen in perceelsgrenzen worden ingeschreven. Het lage tarief wordt door middel van de onderhavige regeling op een niveau gesteld waarbij tenminste de uren van de landmeter gedekt worden. Voor de meetpost voorlopige grenzen van kleine percelen met een oppervlakte van ten hoogste 100 centiare en/of een koopsom of tegenprestatie van ten hoogste € 5.000,–, zal in plaats van het nultarief een tarief van € 55,– verschuldigd zijn.

Onderdeel H

In artikel 8 zijn tarieven voor het maken van een netwerktekening bij eerste inschrijving en voor het bijhouden van een eerder ingeschreven tekening opgenomen. Deze tarieven liggen in beginsel op hetzelfde niveau en bestaan uit een vast bedrag, een bedrag per te maken tekening (plot) en een bedrag per afgebeelde hectare. De bijhouding van de netwerkregistratie ondervindt in sommige gevallen hinder van hoge administratieve lasten. Dat speelt vooral als van een groot netwerk een klein deel wordt afgesplitst. Voor beide delen moeten dan nieuwe tekeningen worden ingeschreven en het maken daarvan is kostbaar. Wijziging van het derde lid zorgt ervoor dat voor het bijhouden van een eerder ingeschreven tekening het tarief van € 0,10 per afgebeelde hectare niet meer in rekening wordt gebracht waardoor de drempel voor bijhouding cq de daarmee gemoeide administratieve lasten lager worden.

Onderdeel K

In artikel 11 wordt een nieuw lid toegevoegd waarin een tarief is opgenomen voor een abonnement op de digitale raadpleging van de viewer voor archiefbescheiden, ook wel: archiefviewer genoemd. De archiefviewer geeft toegang tot de gedigitaliseerde kadastrale archieven van veldwerken, hulpkaarten en andere historische documenten. De archiefviewer wordt onder meer gebruikt door het Nationaal Archief en Regionale Historische Centra. Ook is in een aantal gevallen toegang verleend aan historische verenigingen.

Er is ook bij andere gebruikers behoefte aan online toegang tot de kadastrale archieven. Het Kadaster streeft ernaar de archiefviewer stapsgewijs breder toegankelijk te maken. De nu voorgestelde tarieven voor aansluiting en abonnement zijn bedoeld om de kosten van de ontwikkeling en het beheer van het systeem te dekken. Voor het bestaande gebruik door Nationaal Archief, Regionale Historische centra en historische verenigingen geldt een vrijstellingsregeling waardoor zij niet met hogere kosten worden geconfronteerd.

Onderdelen M, N en Q

Artikelen 13, 14 en 17 bevatten de tarieven voor de verstrekking van kadastrale informatie. De tarieven voor verstrekking van digitale informatie zullen met gemiddeld 5% worden verhoogd. Deze wijziging wordt tevens doorgevoerd in het tarief voor de melding van wijzigingen (artikel 14) waarvoor viermaal het tarief voor een digitale verstrekking geldt. De aanvullende bedragen voor verstrekking via e-mail, post of balie worden verhoogd met 2%.

Onderdeel X

In artikel 25 wordt het tarief voor een KLIC-melding verlaagd van € 19,– naar € 16,50. Reden hiervoor is dat het aantal KLIC- meldingen groeit, terwijl de kosten voor de KLIC dienstverlening niet stijgen. Een verlaging van het tarief ligt dan in de rede en deze is afgestemd in het bronhouders- en afnemersoverleg (BAO) KLIC.

Onderdeel Y

Artikel 26 geeft de basis voor de nultarieven voor overheden gelet op de budgetfinanciering. De verwijzing in dit artikel naar artikel 13 (zg. KOL-tarief) is, ondanks eerdere aanpassing van dit artikel, blijven staan en daardoor niet correct.

Onderdeel Z

Artikel 27 kent tarieven voor de inzet van verschillende soorten personeel, in zes categorieën oplopend van € 19,50 per kwartier voor een administratief medewerker tot € 34 per kwartier voor een projectmanager of senior GIS specialist. De tarieven in de laagste drie categorieën zullen niet wijzigen aangezien deze aansluiten bij de tarieven die door vergelijkbare organisaties worden gehanteerd. De tarieven voor onderzoeken voor eigendomsclaims op netwerken (artikel 8, zesde lid) en onderzoek naar de laatste verkrijgingsakte (artikel 12, onderdeel a) zijn gebaseerd op het kwartiertarief van € 24 en blijven daardoor ongewijzigd.

De tarieven voor de drie hoogste categorieën worden verhoogd met 2%. Deze tarieven bewegen mee met loon- en prijsontwikkelingen en blijven daardoor marktconform.

Raad van Bestuur, namens deze Th.A.J. Burmanje