Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2018, 65822Ruimtelijke plannenVOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘BEDRIJVENTERREIN DINTELMOND’, GEMEENTE MOERDIJK

Logo Moerdijk

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 22 november 2018 tot en met 2 januari 2019 voor iedereen het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Dintelmond’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.BTDintelmond-BP20) tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage ligt. Dit voorontwerp is opgesteld omdat het vigerende bestemmingsplan ouder is dan tien jaar. Een actualisatie is noodzakelijk zodat de planregeling gemoderniseerd en gedigitaliseerd kan worden. Uitgangspunt daarbij is het behoud van de bestaande rechten en plichten.

Het plan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/web/Ruimtelijkeplannen/Bestemmingsplannen-momenteel-ter-inzage.html

 

Iedereen kan tot en met 2 januari 2019 gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken op het voorontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke reactie richt u aan burgemeester en wethouders van Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen. Na deze inspraakperiode wordt, met inachtneming van de eventuele inspraakreacties, het ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Tegen dat ontwerp bestemmingsplan staat dan voor iedereen de mogelijkheid open om zienswijzen in te dienen.

 

Op maandag 3 december 2018 vindt een openbare inloopavond plaats, waar u het voorontwerp kunt bekijken en waar u uw vragen hierover kunt stellen. Tevens zullen tussen 19:30 en 20:30 uur presentaties gehouden worden. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het Restaurant Dintelmond, Markweg Zuid 1-4 Heijningen. Belangstellenden zijn hier welkom van 19:00 tot 22:00 uur.