Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2018, 65497VerkeersbesluitenGemeente Moerdijk - verkeersbesluit instellen voorrangsregeling T-splisting Brabantse Bellefleur, Eerste Kruisweg.

Logo Moerdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk

Gelet op:

 • 1.

  het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • 2.

  het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • 3.

  het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • 1.

  Dat de Eerste kruisweg en Brabantse Bellefleur gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Fijnaart;

 • 2.

  dat de wegen in beheer en onderhoud zijn van de gemeente Moerdijk;

 • 3.

  dat het kruispunt in de huidige situatie een gelijkwaardig kruispunt betreft;

 • 4.

  dat het overzicht op het kruispunt vanaf de Eerste Kruisweg wordt belemmerd door het (nieuwe) pand op de Eerste Kruisweg nr. 20;

 • 5.

  dat in de huidige situatie de zichtlijnen voor een gelijkwaardig kruispunt onvoldoende zijn;

 • 6.

  dat de Eerste Kruisweg is ingericht als 50km/u weg en de Brabantse Bellefleur als 30km/u weg;

 • 7.

  dat het overzicht en de huidige inrichting bij weggebruikers voor onverwachte situaties en verwarring kan zorgen;

 • 8.

  dat deze verwarring kan zorgen voor onveilige verkeerssituaties;

 • 9.

  dat deze maatregel – met verwijzing naar artikel 2, van de Wegenverkeerswet 1994 – gewenst is voor het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

 • 10.

  dat niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld door de genoemde verkeersmaatregel, dan wel dat door de treffen verkeersmaatregel een onduidelijke verkeerssituatie zal ontstaan;

 • 11.

  dat instemming met de maatregel bestaat bij de politie.

 

Besluiten

 • 1.

  om de voorrangssituatie voor het verkeer op de T-spliting Brabantse Bellefleur en Eerste kruisweg zodanig te wijzigen, dat het verkeer op de Eerste kruisweg voorrang krijgt op het verkeer vanuit de Brabantse Bellefleur;

 • 2.

  om de voorangsregeling op de Brabantse Bellefleur aan te duiden middels haaientandmarkering op het wegvak;

 • 3.

  om de voorrangsregeling op de Brabantse Bellefleur aan te duiden met het bord B6 van bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 4.

  om de voorrangsregeling op de Eerste Kruisweg aan te duiden met de borden B4 en B5 van bijlage 1 van het RVV 1990;

Zevenbergen 27 november 2018,

burgemeester en wethouders van Moerdijk

namens deze,

Teamleider Infrastructuur

Bezwaarclausule

Wij wijzen u erop dat eenieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 20 van de Wegenverkeerswet, binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift tegen vorenstaand besluit kan indienen bij ons College.

Met betrekking tot het in te dienen bezwaarschrift geldt dat het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste moet bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.