Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelStaatscourant 2018, 65441Ruimtelijke plannenOntheffing wet geluidhinder behorende bij Ontwerpbestemmingsplan “Heuvel 11 en 13 Hoogeloon”

Logo Bladel

Ontheffing wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend dat zij voornemens zijn om ontheffing te verlenen voor een hogere geluidsbelasting als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder. Dit als gevolg van wegverkeerslawaai afkomstig van de weg Heuvel. Uit het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Heuvel 11 en 11a Hoogeloon (kenmerk 1708/071/SH-01, datum 14 september 2017, opgesteld door Tritium Advies) blijkt dat de geluidsbelasting op de te toetsen gevels maximaal ten hoogste 48 dB bedraagt ten gevolge van het verkeer op de Heuvel.

Dit besluit is onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan “Heuvel 11 en 13 Hoogeloon”. Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, inclusief het ontwerpbesluit hogere grenswaarde wet geluidhinder, ligt van 16 november tot en met 27 december 2018 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis, Markt 21 te Bladel. U kunt daar terecht op maandag en woensdag van 09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

U kunt de stukken ook inzien via internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plan kent het identificatienummer: NL.IMRO.1728.BPG0043Heuvel1113-ONTW.

 

Indienen zienswijzen

Iedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke reactie moet u sturen naar de gemeenteraad van Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel van het ontwerpplan deze betrekking heeft. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KCC of met de heer M.J.W. Snoeren van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636). Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.