Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkStaatscourant 2018, 65411Ruimtelijke plannenGemeente Cuijk - vastgesteld bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘Cuijk centrum, Haagsestraat 7’

Logo Cuijk

Burgemeester en wethouders van Cuijk maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Cuijk Centrum, Haagsestraat 7’ heeft vastgesteld op 5 november 2018. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Daarnaast is het beeldkwaliteitsplan ‘Cuijk Centrum, Haagsestraat 7’ vastgesteld als wijziging van de welstandsnota. Er is geen exploitatieplan vastgesteld.

Het plangebied ligt ter plaatse van de Haagsestraat 7 in Cuijck (5431 BL). Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van twee woningen-onder-1-kap op dit perceel.

Naar aanleiding van de zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan en ambtelijke wijzigingen is het plan op de volgende punten gewijzigd:

• Op de digitale versie van de verbeelding stond nog een verouderd bouwvlak, deze is aangepast zodat er 4 meter afstand tot de perceelgrens is.

• In de planregels stond onder 3.2.1 onder a nog een taalkundige fout (tweemaal ‘moeten’)

• In artikel 3.2.2 stond onder d. en e. geen tekst, deze zijn verwijderd. De verwijzing onder de afwijking in dit artikel is ook aangepast (er werd verwezen naar c maar dit moet a zijn).

Het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage van donderdag 22 november 2018 tot en met dinsdag 2 januari 2019. Een uitgeprint exemplaar kan worden ingezien bij de publieksbalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. U kunt de stukken ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder ID-nummer NL.IMRO.1684.07BPCHaagsestraat7-VA01.

Tot en met 3 januari 2019 kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te ’s Gravenhage, door:

• diegenen die tijdig een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;

• belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

• een ieder tegen de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te ’s Gravenhage. Aan zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingesteld, treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.

Cuijk, 20 november 2018

Burgemeester en wethouders van Cuijk