Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KorendijkStaatscourant 2018, 65212OverigAanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, gemeente Korendijk

Logo Korendijk

 

Gemeente Korendijk, 16 oktober 2018

 

De burgemeester van de gemeente Korendijk voor zover het zijn bevoegdheid betreft en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk;

 

gelet op

 • 1.

  artikel 142 Wetboek van Strafvordering;

 • 2.

  het Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar;

 • 3.

  de artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 4.

  artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Korendijk 2018; en

 • 5.

  artikel 34 lid 2 van de Wet op de Kansspelen;

 

en overwegende dat

 • 1.

  een buitengewoon opsporingsambtenaar als zodanig beëdigd moet worden;

 • 2.

  bij de aanvraag van de werkgever tot beëdiging onder meer een bewijs van de titel van opsporingsbevoegdheid dient te worden overgelegd;

   

 

besluiten

 

mevrouw N. Admiraal – van Kralingen, geboren op 16 december 1966

de heer E. Wesdijk, geboren op 18 december 1958

de heer J. van Melick, geboren op 5 april 1960

mevrouw E.J. van Leijsen, geboren op 23 februari 1994

de heer T.R. de Puijker, geboren op 24 augustus 1989

de heer D.W.M. Eijkemans, geboren op 5 maart 1977

de heer L.W.M. Smit, geboren op 5 maart 1959

 

 

 

 

allen aangesteld als ambtenaar in onbezoldigde dienst bij de gemeente Binnenmaas,

gedurende de periode van aanstelling:

 

 

 • 1.

  aan te wijzen als toezichthouder ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening Korendijk 2018;

 

 • 2.

  aan te wijzen als toezichthouder ingevolge de Wet op de kansspelen;

 

 • 3.

  aan te wijzen als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) Openbare Ruimte en na beëdiging tot BOA als zodanig te belasten met de opsporing van de strafbare feiten als genoemd in:

 • A. Domeinlijst I behorende bij de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar (nummering verwijst naar de van toepassing zijnde onderdelen van de Domeinlijst):

  • 01. artikel 2.13 Activiteitenbesluit milieubeheer juncto artikel 1a Wet op de economische delicten;

  • 02. Besluit lozen buiten inrichtingen juncto artikel 10.2 Wet Milieubeheer juncto artikel 1a Wet op de economische delicten;

  • 06. Drank en Horecawet juncto artikel 1 Wet op de economische delicten;

  • 07. Huisvestingswet 2014;

  • 10. verordeningen en/of keuren voor zover betrokkene daarvoor door het bevoegde bestuursorgaan is aangewezen;

  • 14. artikelen 2.3.6 Vuurwerkbesluit juncto artikel 9.2.2.1 Wet milieubeheer juncto artikel 1a Wet op de economische delicten;

  • 16. artikel 5 Wegenverkeerswet 1994 (WVW) en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, maar alleen voor zover het stilstaand verkeer betreft. De artikelen 4, 5, 6, 10, 60, 82 en 62 juncto bijlage I hoofdstuk C (geslotenverklaring) van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) voor zover van toepassing ook voor rijdend verkeer. Op 12 april 2011 is door het College van procureurs-generaal (brief met kenmerk Pag/B&S/15674) nadere invulling gegeven in het kader van gemeentelijke handhaving van de WVW. Handhaving op negatie van C borden (RVV 1990) is in relatie tot de openbare orde toegestaan. In bijlage L is verder het toepasselijke kader voor de gemeente opgenomen indien zij digitaal wil handhaven op categorie C-borden;

  • 18. artikel 2.2 lid 1 onder g en h Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 1a Wet op de economische delicten;

  • 19. artikel 13 Wet bodembescherming juncto artikel 1a Wet op de economische delicten voor zover het gaat om feiten die de leefbaarheid aantasten;

  • 22. titel VA van de Wet op de kansspelen;

  • 23. Wet openbare manifestaties;

  • 26. Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 1a van de Wet op de economische delicten met uitzonde- ring van de volgende situaties:

   • 1)

    het feit is begaan in samenhang met andere economische feiten, of

   • 2)

    het feit heeft betrekking op een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer;

  • 28. artikelen 175, 177, 179, 180, 181, 182, 184, 184a, 185, 188, 199,225, 231 lid 2, 239, 266juncto 267, 284, 285, 300 juncto artikel 304 onder ten tweede, 350, 351, 351 bis, 352, 416, 417 bis, 424 t/m 429, 430a, 435 onder ten vierde, 437, 437 bis en 437 ter, 438, 443, 447b, 447c, 447d, 447e, 453, 458 t/m 461 Wetboek van Strafrecht;

  • 29. Winkeltijdenwet;

  • 30. Woningwet juncto artikel 1a Wet op de economische delicten met uitzondering van de volgende situaties:

   • 1)

    het feit is begaan in samenhang met andere economische delicten;

   • 2)

    het feit heeft betrekking op een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, of

   • 3)

    het feit heeft betrekking op overtreding van het Bouwbesluit 2012 voor zover het de voor- schriften inzake het verwijderen van asbest en de aanwezigheid van asbestvezels of formalde- hyde betreft;

  • 32. Zondagswet;

  • 33. andere strafbare feiten, indien hij daarmee in een concreet opsporingsonderzoek of voor een concreet project door een officier van Justitie wordt belast voor de duur van dat onderzoek of project.

 •  

 • B.

  de Algemene Plaatselijke Verordening Korendijk 2018;

 

 • 4.

  de aanvraag tot beëdiging tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar voor de onder 1. van dit besluit genoemde aanwijzing in te dienen bij het Ministerie van Justitie;

 

 • 5.

  aanwijzingsbesluit BOA en toezichthouder d.d. 5 juni 2018 in te trekken;

 

 • 6.

  dit besluit bekend te maken in Het Kompas.

 

 

 

 

de waarnemend secretaris,    

C. Blaak

 

 

 

de burgemeester,

drs. S. Stoop