Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ArnhemStaatscourant 2018, 64959OverigOntwerpbesluit Wet geluidhinder School Metamorfosenallee - Oegstgeeststraat

Logo Arnhem

Verzoek hogere grenswaarde Wet geluidhinder in het kader van het ontwerpbestemmingsplan 'School Metamorfosenallee - Oegstgeeststraat ' (weg- en railverkeerslawaai).

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het mogelijk maken van een school (het Lorentz Lyceum) op het braakliggende perceel gelegen op de hoek Metamorfosenallee - Oegstgeeststraat. Het nieuwe schoolgebouw voorziet in onderwijslokalen met bijbehorende ruimten en een gymzaal. Het omliggende terrein wordt heringericht met een buitenterrein, parkeer- en verkeersvoorzieningen en groen.

In verband met deze ontwikkeling zijn burgemeester en wethouders voornemens om op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder en hoofdstuk 3 en 4 van het Besluit geluidhinder een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde vast te stellen. Het verzoek heeft betrekking op een onderwijs gebouw.

Inzien

Het bovengenoemde ontwerpbesluit met de hierop betrekking hebbende documenten ligt digitaal ter inzage vanaf donderdag 15 november 2018 gedurende een termijn van 6 weken (tot en met donderdag 27 december 2018) ter inzage op het Stadskantoor van de gemeente Arnhem aan de Eusebiusbuitensingel 53 (tijdens kantooruren bij de receptie)

Zienswijzen

Belanghebbenden dienen eventuele schriftelijke zienswijzen op het voorgenoemde ontwerpbesluit Wet geluidhinder binnen bovengenoemde periode te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem, onder vermelding van het desbetreffende zaaknummer 195277358.

In samenhang met dit ontwerpbesluit ligt, vanaf 15 november 2018, ook het bovengenoemde ontwerpbestemmingsplan ter inzage. De publicatie hiervoor is vanaf vandaag te vinden op: https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad/op_organisatie/gemeente/arnhem