Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NuthStaatscourant 2018, 64723Ruimtelijke plannenKennisgeving ontwerpbestemmingsplan Voorsterstraat 13-15 en Valkenburgerweg 17 te Nuth

Logo Nuth

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nuth maakt bekend, dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van 14 november 2018, het ontwerp-bestemmingsplan “Voorsterstraat 13-15 en Valkenburgerweg 17” (NL.IMRO.0951.BPherzkernnuth2018-OW01) gedurende zes weken (tot en met 26 december 2018) voor een ieder ter inzage ligt.

 

Doel, ligging en begrenzing

Door Tonnaer advieseurs is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld voor het repareren van een tweetal omissies in het bestemmingsplan Kern Nuth (2009). Met deze partiële herziening krijgen de betreffende panden de bestemming die overeenkomst met het reeds bestaande, feitelijke gebruik.

Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting.

 

Ter inzage en reageren

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerpbestemmingsplan liggen gedurende bovengenoemde termijn ter inzage in het gemeentehuis te Nuth.

Het plan is tevens digitaal raadpleegbaar op de gemeentelijke website: www.nuth.nl en op de landelijke voorziening voor bestemmingsplannen: www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Binnen voormelde periode kunnen door eenieder schriftelijk zienswijzen over het ontwerpplan worden uitgebracht. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Nuth, Postbus 22000, 6360 AA te Nuth.

 

Binnen voornoemde termijn kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor zal desgevraagd een hoorzitting worden georganiseerd na een (tijdige) aanvraag daartoe.

Bij het Waboloket kan men ook terecht voor de ter inzage gelegde stukken, eventuele afschriften van stukken (tegen vergoeding van de daarvoor verschuldigde leges), nadere informatie over de aanvraag, de procedure, etc.

 

Nuth, 14 november 2018