Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Staatscourant 2018, 64404VergunningenOntwerp-besluit omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) Herenweg (achter 94), 1935AH, Egmond-Binnen, het plaatsen van een mast tbv mobiele telecommunicatie, (WABO17/00351)

Logo Bergen (NH)

(kadastale aanduiding Egmond B 1707)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo, voornemens zijn de aanvraag om bovenstaande omgevingsvergunning te verlenen. Met ingang van donderdag 15 november 2018 ligt de bij de balie van het gemeentehuis gedurende zes weken voor een ieder de ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen, Postbus 175, 1860 AD Bergen. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, kunt u binnen de hiervoor genoemde termijn contact opnemen met de heer R. Fa-Si-Oen op telefoonnummer 072-909 7523.