Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandStaatscourant 2018, 64276VerkeersbesluitenVerkeersbesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 1 november 2018, nr. 1047234/1142936 tot het wijzigen van de voorrangsregeling voor fietsers op de kruising van de N504 met de Kanaaldijk ter hoogte van km.10.006 in de gemeente Langedijk

Logo Noord-Holland

Aanleiding en maatregelen

Op 15 februari 2018 is er een verkeersbesluit genomen om de voorrangsregeling voor fietsers bij de bovengemelde kruising om te draaien (besluitnummer 1047234/1047236). In de nieuwe situatie zou aan fietsers voorrang dienen te worden verleend.

 

Bij de uitvoering van dit besluit is echter gebleken dat het geven van voorrang op dit kruispunt niet kan conform de geldende ontwerprichtlijnen. De fietsoversteek bleek te ver af van de kruising en is niet eenvoudig te verplaatsen. Daarnaast bleek dat er plannen zijn om daar een voedselbos te realiseren waarbij er ook oversteken voor voetgangers komen. Het geheel is opnieuw verkeerskundig beoordeeld en daaruit bleek dat de oversteek voor voetgangers het beste kan worden ingepast in de situatie die voorheen gold, namelijk als fietsers geen voorrang hebben.

Gelet op vorenstaande hebben wij besloten om op de kruising N504/Kanaaldijk de voorrang zodanig te regelen dat fietsers voorrang dienen te verlenen aan het overige verkeer.

 

De gewijzigde voorrangsregeling wordt aangegeven door de borden B6 en haaientanden.

 

Doelstelling verkeersbesluit

Op grond van artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) moet voor het plaatsen en verwijderen van bord B6 van bijlage I van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden, een verkeersbesluit worden genomen. De doelstelling van dit verkeersbesluit is het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers. Deze belangen zijn genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994.

 

Verplicht overleg

Over een verkeersbesluit moet op grond van artikel 24 van het BABW overleg worden gevoerd met de korpschef van de nationale politie. De daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering van politie heeft ingestemd met de maatregelen.

 

Afweging belangen

Deze maatregelen leidt tot een uniformer wegbeeld langs deze weg. Dit zal leiden tot een vlottere en veiligere verkeersafwikkeling wat de belangen van de weggebruiker dient. Gelet hierop verwachten wij niet dat door de maatregelen belangen onevenredig geschaad zullen worden.

 

Bevoegdheid

Omdat de provincie beheerder en eigenaar is van dit weggedeelte, zijn Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op grond van artikel 18, lid 1, sub b, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegde bestuursorgaan om dit verkeersbesluit te nemen.

 

Besluit

Gelet op het voorgaande besluiten wij:

 

 • 1.

  het besluit van 15 februari 2018, nummer 1047234/1047236 in te trekken;

 • 2.

  door plaatsing van de borden B6 van bijlage I van het RVV 1990 en het plaatsen van haaientanden op de kruising N504/Kanaaldijk, de voorrang zodanig te regelen dat fietsers voorrang dienen te verlenen aan bestuurders op de N504 en bestuurders afkomstig van de Kanaaldijk;

 • 3.

  van dit besluit mededeling te doen in de Staatscourant.

 

Haarlem, 1 november 2018,

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

Namens dezen,

 

 

F.J. van der Linden

Sectormanager Beheerstrategie en Programmering Infrastructuur

 

Rechtsmiddelen

 • 1.

  Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan gedeputeerde staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken: www.noord-holland.nl.

   

  Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers die namens het college van gedeputeerde staten deelnemen. Indien uw bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u kunt hier ook zelf om verzoeken. Een gesprek tast uw rechten als bezwaarmaker niet aan.

  Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u – bij een spoedeisend belang – een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.

 • 2.

  Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u bellen met het servicepunt Noord-Holland: 0800- 0200 600.