Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeudalStaatscourant 2018, 64044Ruimtelijke plannen



Voorbereidingsbesluit duurzaamheid gemeente Leudal.

Logo Leudal

(aanvulling op bekendmaking gemeenteblad-237429 en Staatscourant-63464 van woensdag 7nov2018. Betreft correcte link)

 

Burgemeester en wethouders van Leudal maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3:7 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad op 6 november 2018 heeft besloten te verklaren dat een paraplubestemmingsplan duurzaamheid wordt voorbereid, dat is gericht op een juridisch planologisch kader voor  de realisatie van kleinschalige wind en grootschalige zonne-energiesystemen en gericht is op het grondgebied van de gemeente Leudal.

Het voorbereidingsbesluit heeft tot doel ongewenste ontwikkelingen te voorkomen voor de periode dat het ruimtelijk beleid nog niet via een ontwerpbestemmingsplan planologisch is verankerd.

Het voorbereidingsbesluit geldt voor één jaar. In dat jaar wordt het beleid en het paraplubestemmingsplan duurzaamheid voorbereid.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag van bekendmaking en vervalt op het moment waarop het paraplubestemmingsplan ter voorbereiding waarvan het besluit is genomen, in werking treedt.

Tegen het voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld (artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht).

Inzien en raadplegen

Het voorbereidingsbesluit met bijbehorende situatietekening ligt vanaf 7 november 2018 ter inzage bij de publieksbalie in Heythuysen, Leudalplein 1 gedurende de openingstijden van de receptie.

De receptie  in Heythuysen is geopend:  ma en woe van 09.00 uur tot 17.00 uur, di en do van 09.00 uur tot 19.00 uur en vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur

De planstukken zijn digitaal te raadplegen op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl te

raadplegen via de link: NL.IMRO.1640.VB18LeuDrzmEnergie-VG01  (=planidentificatienummer)

De bronbestanden zijn beschikbaar via de link bronbestanden duurzaamheid gemeente Leudal

http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.VB18LeuDrzmEnergie-VG01