Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2018, 64030VerkeersbesluitenONTWERPVERKEERSBESLUIT - diverse verkeersmaatreglen t.b.v. reconstructie Schutboomweg

Logo Best

Burgemeester en wethouders,

Gelet op

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan – Beleidsnota – Best Mobiel (december2017);

Artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij het verkeer betreffen op wegen, die niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

Dat op dit ontwerpverkeersbesluit afdeling 3.4, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing is:

Het feit dat de verkeerskundige van de afdeling Uitvoering bij besluit is gemandateerd tot het nemen van verkeersbesluiten op grond van artikel 15 van de wegenverkeerswet 1994;

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, uit oogpunt van:

• Het verzekeren van de veiligheid op de weg.

• Het beschermen weggebruikers en passagiers.

• Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

• Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Overwegende dat

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

Is het gewenst om

Een aantal verkeersmaatregelen te nemen bij de reconstructie van de Schutboomweg. Het betreft hier het opheffen en wijzigen van voorrangssituaties.

Motivering

Deze maatregelen zijn nodig om:

 • 1.

  Aan te sluiten bij de landelijke richtlijnen van het CROW

 • 2.

  Duidelijkheid over de voorrangssituatie voor de weggebruikers

 • 3.

  Eenduidigheid over de voorrangssituatie voor de weggebruikers (in de oude situatie waren er 3 vormen van voorrangsregelingen aanwezig)

 • 4.

  Gelijkwaardigheid m.b.t. de voorrangsregeling voor de weggebruikers.

Belangenafweging

Het algemene belang van verkeersveiligheid op de weg en van de weggebruiker gaat boven het individuele belang.

Niet is gebleken dat belanghebbenden hierdoor onevenredig worden benadeeld dan wel dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de Nationale Politie, eenheid Oost-Brabant, basisteam de Kempen.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders tot:

 • 1.

  Het opheffen van de voorrangsregeling op het kruispunt Schutboomweg-Ketelbraken door het verwijderen van verkeersborden B06 en B03 uit bijlage I van het RVV 1990;

 • 2.

  Het instellen van een voorrangskruispunt op de uitmonding van de fietsdoorsteek op de Schutboomweg waarbij de fietsdoorsteek die komt vanaf de Philip van der Goesstraat voorrang dient te verlenen aan het verkeer op de schutboomweg. Dit door het aanbrengen van verkeersbord B06 uit bijlage I van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden;

 • 3.

  Het instellen van een voorrangskruispunt op de uitmonding van de fietsdoorsteek op de Schutboomweg waarbij de fietsdoorsteek die komt vanaf de Kruisparkweg voorrang dient te verlenen aan het verkeer op de schutboomweg. Dit door het aanbrengen van verkeersbord B06 uit bijlage I van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden;

 • 4.

  Te bepalen dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen, als deze met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

 • 5.

  Te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant en op de gemeentelijke website;

Zienswijze

Dit verkeersbesluit met bijbehorende stukken is alleen digitaal te raadplegen via de bekendmaking van de Staatscourant en ligt niet analoog ter inzage.

Tegen dit ontwerp verkeersbesluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de publicatie in de Staatscourant hun zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Best. U kunt uw zienswijze sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best.

10-10-2018

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders

Verkeerskundige afdeling Uitvoering