Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2018, 64026VerkeersbesluitenONTWERPVERKEERSBESLUIT - Reserveren twee parkeerplaatsen t.b.v. algemene gehandicaptenparkeerplaatsen begraafplaats Achter de Kerk

Logo Best

Burgemeester en wethouders,

Gelet op

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan – Beleidsnota – Best Mobiel (december2017);

Artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij het verkeer betreffen op wegen, die niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

Dat op dit ontwerpverkeersbesluit afdeling 3.4, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing is:

Het feit dat de verkeerskundige van de afdeling Uitvoering bij besluit is gemandateerd tot het nemen van verkeersbesluiten op grond van artikel 15 van de wegenverkeerswet 1994;

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, uit oogpunt van:

• Het verzekeren van de veiligheid op de weg.

• Het beschermen weggebruikers en passagiers.

• Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Overwegende dat

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

Is het gewenst om

twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen te realiseren aan het Kerkhofpad/Achter de kerk, bij de ingang van de begraafplaats.

Motivering

Volgens het toegankelijkheidsbeleid dient 2% van de parkeergelegenheid te bestaan uit openbare gehandicaptenparkeerplaatsen die voor een ieder te gebruiken zijn. De twee parkeervakken waar de gehandicaptenparkeerplaatsen komen te liggen zijn qua maatvoering reeds geschikt gemaakt. De locatie van de twee plaatsen is dicht gelegen bij de ingang van de begraafplaats, waar veel ouderen (die vaak een gehandicaptenkaart hebben) een bezoek brengen. Het is belangrijk om voor deze doelgroep een parkeergelegenheid dicht bij de ingang te reserveren, vanwege de beperkte afstand die zij kunnen lopen.

Belangenafweging

Na de reconstructie van het centrum zijn er meer parkeerplaatsen in het gebied bijgekomen. Binnen 50 meter loopafstand zijn veel parkeervakken beschikbaar die door andere bezoekers gebruikt kunnen worden.

Niet is gebleken dat belanghebbenden hierdoor onevenredig worden benadeeld dan wel dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de Nationale Politie, eenheid Oost-Brabant, basisteam de Kempen.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders tot:

1. Het instellen van twee openbare gehandicaptenparkeerplaatsen middels plaatsing van verkeersbord model E06 uit bijlage I van het RVV 1990 op het parkeerterrein aan het Kerkhofpad/Achter de kerk;

  • 2.

    Een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening;

  • 3.

    Te bepalen dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen, als deze met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

  • 4.

    Te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant en op de gemeentelijke website.

Zienswijze

Zienswijze

Dit verkeersbesluit met bijbehorende stukken is alleen digitaal te raadplegen via de bekendmaking van de Staatscourant en ligt niet analoog ter inzage.

 

Tegen dit ontwerp verkeersbesluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de publicatie in de Staatscourant hun zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Best. U kunt uw zienswijze sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best.

 

10-10-2018

  

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders

   

Verkeerskundige afdeling Uitvoering