Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2018, 64015VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT – Reserveren Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken diverse locaties Best

Logo Best

Burgemeester en wethouders,

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en Best Mobiel – De Bestse Mobiliteitsaanpak (December2017);

Artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij het verkeer betreffen op wegen, die niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

Het feit dat de verkeerskundige van de afdeling Uitvoering bij besluit is gemandateerd tot het nemen van verkeersbesluiten op grond van artikel 15 van de wegenverkeerswet 1994;

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, uit oogpunt van:

• Het verzekeren van de veiligheid op de weg.

• Het beschermen weggebruikers en passagiers.

• Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Overwegende dat

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

Is het gewenst om

Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te stellen op de volgende locaties in Best:

 • Hoefblad 131;

 • Kastanje 37;

 • Jacob van Heemskerkstraat 95

 • Witte de Withstraat 19;

 • Leemkuilen 17;

 • Willem de Zwijgerweg 205;

 • Jan de Rijpstraat 26;

 • Oranjestraat 47;

 • Nazarethstraat 47;

 • Koningin Julianaweg 57.

Motivering

De gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt toegewezen, omdat:

 • Voldaan is aan de gemeentelijke beleidsregels ‘’op kenteken gestelde invalidenparkeerplaatsen’’;

 • De gehandicaptenparkeerkaarthouder met deze plaats gegarandeerd van de parkeerruimte in de directe nabijheid van de woning gebruik kan maken;

 • De parkeerdruk in de directe omgeving niet onevenredig stijgt en (redelijkerwijs) voldaan blijft worden aan de CROW-normering.

Belangenafweging

Bij de afweging van het algemeen belang (het waarborgen van de vrijheid van het verkeer) met het individuele belang (gegarandeerde korte afstand tussen de woning en parkeerplaats) gaat in dit geval het individuele belang voor het algemene belang.

Niet is gebleken dat belanghebbenden hierdoor onevenredig worden benadeeld dan wel dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de Nationale Politie, eenheid Oost-Brabant, basisteam de Kempen.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders tot:

 • 1.

  Het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken door het plaatsen van verkeersbord model E06 met onderbord OB309 uit bijlage I van het RVV 1990 op de volgende locaties:

  • a.

   Hoefblad 131;

  • b.

   Kastanje 37;

  • c.

   Jacob van Heemskerkstraat 95

  • d.

   Witte de Withstraat 19;

  • e.

   Leemkuilen 17;

  • f.

   Willem de Zwijgerweg 205;

  • g.

   Jan de Rijpstraat 26;

  • h.

   Oranjestraat 47;

  • i.

   Nazarethstraat 47;

  • j.

   Koningin Julianaweg 57.

 • 2.

  Te bepalen dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen, als deze met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

 • 3.

  Te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant en op de gemeentelijke website.

Bezwaar

Binnen zes weken kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De termijn van zes weken begint op de dag na de datum waarop dit besluit in de Staatscourant is gepubliceerd.

Bij onverwijlde spoed, hebt u de mogelijkheid een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een dergelijk verzoek kunt u alleen indienen, indien u tevens een bezwaarschrift hebt ingediend. U bent hiervoor griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

07-11-2018

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders

Verkeerskundige Afdeling Uitvoering