Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Geldrop-MierloStaatscourant 2018, 63948VerkeersbesluitenAanwijzen tweede oplaadplaats voor elektrische voertuigen in de Schepenenstraat in Geldrop

Logo Geldrop-Mierlo

VKB 2018-10

Samenvatting

De laadpaal ter hoogte van Schepenenstraat 41 in Geldrop wordt veel gebruikt. Uit de omgeving komen er signalen dat er behoefte is aan meer oplaadmogelijkheden. Aangezien de laadpaal een verbruik heeft van meer dan 2000 kWh, is het mogelijk om bij de laadpaal een tweede parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan te wijzen. Dit verkeersbesluit strekt tot verwezenlijking van deze maatregel.

Aanleiding verkeersbesluit

In 2017 is er een laadpaal geplaatst in de Schepenenstraat in Geldrop ter hoogte van nummer 41. Deze laadpaal wordt veel gebruikt, waardoor gebruikers van elektrische auto’s niet altijd bij de laadpaal terechtkunnen. Bovendien is er onlangs een aanvraag binnengekomen voor een tweede laadpaal in de omgeving. Een uitbreiding van de mogelijkheden om in de Schepenenstraat een elektrische auto op te laden wordt daarom noodzakelijk geacht.

Huidige verkeerssituatie

De laadpaal in de Schepenenstraat bevindt zich op het parkeerpleintje ter hoogte van het appartementengebouw. Bij het parkeervak aan de rechterzijde van de laadpaal staat een bord van het model E04 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, dat aangeeft dat deze parkeerplaats is gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen. Het parkeervak aan de linkerzijde van de laadpaal is een openbare parkeerplaats.

Gewenste verkeerssituatie en uitvoering

Het parkeervak aan de linkerzijde van de laadpaal wordt aangewezen als laadplaats voor elektrische voertuigen. Om dit te realiseren wordt het bestaande verkeersbord bij de laadpaal direct achter de laadpaal en daarmee precies op de grens van beide parkeervakken geplaatst. Het onderbord met de tekst ‘Opladen elektrische auto’ wordt aangevuld met twee pijlen. Deze geven aan dat beide parkeervakken bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto’s.

Motivering en belangenafweging

De Schepenenstraat is in beheer en onderhoud van de gemeente Geldrop-Mierlo.

De gemeente hanteert op basis van de Pilot publieke laadinfrastructuur Brabant het uitgangspunt dat er bij veel gebruikte laadpalen een tweede parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen kan worden aangewezen. Er moet dan sprake zijn van een jaarlijks gebruik van meer dan 2000 kWh. Op deze locatie is daar sprake van.

Met de maatregel wordt beoogd om gebruikers van elektrische voertuigen meer zekerheid te bieden ten aanzien van het tijdig kunnen opladen van hun voertuig. Dit besluit draagt bij aan het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.

Door het aanwijzen van een extra laadplek voor elektrische auto’s komt een openbare parkeerplaats te vervallen. Omdat er op het parkeerpleintje in de Schepenenstraat voldoende openbare parkeerplaatsen overblijven, is dit aanvaardbaar. De gemeente vindt het bovendien belangrijk om autogebruikers te stimuleren om te kiezen voor elektrisch rijden. Het realiseren van voldoende oplaadplekken is hiervoor noodzakelijk.

Juridisch kader

Het college van burgemeester van burgemeester en wethouders is op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de WVW 1994 bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Overleg politie

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 van het BABW is overleg gevoerd met de gemachtigde van de korpschef van de politie. Deze heeft op 18 oktober 2018 een positief advies afgegeven.

Bekendmaking

Op 14 november 2018 wordt dit verkeersbesluit bekendgemaakt in de Staatscourant. Een kennisgeving van het besluit wordt op diezelfde datum gepubliceerd in Middenstandsbelangen. Het besluit inclusief tekening ligt met ingang van 15 november 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis.

Tekening

Dit besluit is uitgewerkt in de bij dit besluit behorende verkeerstekening ‘VKB 2018-10’.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo om:

  • 1.

    het bestaande bord van het model E04 met het onderbord met de tekst ‘Opladen elektrische auto’ te plaatsen achter de laadpaal ter hoogte van de Schepenenstraat 41 in Geldrop;

  • 2.

    het onderbord te voorzien van twee pijlen, die aangeven dat de parkeervakken aan beide zijden van de laadpaal bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto’s.

 

Geldrop-Mierlo, 13 november 2018

namens burgemeester en wethouders,

Dhr. G. van Houtert

Senior medewerker afdeling Ruimte

 

Bezwaar

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking ervan schriftelijk bezwaar maken. U moet uw bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Meer informatie vindt u op www.geldrop-mierlo.nl.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift leidt er niet toe dat het verkeersbesluit niet wordt uitgevoerd. Als u vindt dat de uitvoering van het besluit moet worden uitgesteld, kunt u hiervoor een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij het team Bestuursrecht van de rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen. Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl.