Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 10 december 2018, nr. IENW/BSK-2018/233278, tot wijziging van de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen in verband met de aanpassing van het S-formulier

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 12, eerste en derde lid, van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen;

BESLUIT:

ARTIKEL I

In de Bijlage behorende bij de artikelen 3, 4, 6, 6f en 6h worden de onder C ‘Begeleidingsbrieven als bedoeld in artikel 6’, onderdeel 2 ‘Formulieren voor de begeleidingsbrief als bedoeld in artikel 10.39 van de wet en artikel 6, tweede lid, van de regeling’, opgenomen formulieren vervangen door:

ARTIKEL II

 • 1. Deze regeling treedt in werking op 1 februari 2019.

 • 2. Formulieren in de vorige opmaak kunnen tot 1 mei 2019 worden gebruikt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

TOELICHTING

Algemeen

Bij de inname en de afgifte van (gevaarlijke) afvalstoffen is het van belang dat de afvalstromen door de toezichthouder kunnen worden gevolgd. Het S-formulier is een belangrijk document om de verantwoorde afgifte van een scheepsafvalstof door het schip, de inname door de inzamelaar en de (gescheiden) afgifte aan de verwerker te kunnen monitoren. Bij het toezicht op ingezamelde scheepsafvalstoffen werd de controle op de inname van afvalstromen bemoeilijkt omdat de afvalregelgeving voor de zeescheepvaart andere benamingen en categorieën hanteert dan de landregelgeving (zoals voorgeschreven op het huidige S-formulier). Hierdoor zijn de afvalstromen lastig te volgen. De voor de afvalstroom voorgeschreven categorieën en omschrijvingen veranderen en sommige stoffen die bij de afgifte (administratief) gescheiden zijn, worden bij de inzameling (administratief) weer samengevoegd. En andersom.

De kapitein van het schip ontvangt bij afgifte van afval in de haven een doorslag van het S-formulier. Daarmee kan hij bij de reder en controlerende autoriteiten aantonen welk afval hij in welke hoeveelheden heeft afgegeven. De categorie-indeling op het S-formulier sluit echter niet aan op de internationale voorschriften voor de afvaladministratie zoals die aan boord van zeeschepen moet worden gevoerd en welke onder andere wordt gebruikt voor het melden van af te geven afvalstoffen. Degenen die de zeeschepen controleren op een juiste afgifte van afvalstoffen beschikken daardoor niet over op elkaar aansluitende documentatie. Door het gewijzigde S-formulier worden dezelfde benamingen en categorieën gebruikt als op het meldingsformulier en sluiten de afvalstromen in de administratie(s) beter op elkaar aan, worden de controlemogelijkheden verbeterd en het risico op illegaal handelen verminderd. Dit past bij de toegenomen aandacht voor vervuiling op zee en de controle op de afgifte van scheepsafvalstoffen.

Administratieve lasten

In totaal maken ongeveer 40 inzamelbedrijven gebruik van de S-formulieren en werden over de afgelopen drie jaar gemiddeld 70.000 formulieren per jaar afgenomen van Beurtvaartadres. De administratieve lasten blijven met deze wijziging minimaal gelijk en zullen met de aanpassing van dit besluit waarschijnlijk afnemen omdat de codering en de benamingen die in het S-formulier worden gebruikt in overeenstemming worden gebracht met de codes en benamingen die bij het melden van af te geven afvalstoffen door zeeschepen worden gehanteerd. Hierdoor kunnen de gegevens van het S-formulier direct worden overgenomen in de betreffende afvallogboeken aan boord van het schip, waarin de afgegeven hoeveelheden scheepsafval en ladingrestanten genoteerd dienen te worden. Bovenstaande leidt tot een tijdsbesparing bij zowel het schip als de inzamelaar van ongeveer 3 minuten per formulier. De totale reductie van de administratie lasten bedraagt ongeveer € 238.000 op basis van het jaarlijks gebruik van ongeveer 70.000 formulieren x ((2x3 minuten) / 60) x 34 euro per uur. Het schip kan het formulier nu direct gebruiken voor het invullen van de logboeken. De inzamelaar kan het formulier direct gebruiken voor het doormelden van de ingezamelde scheepsafvalstoffen, wat in de aankomende nieuwe Richtlijn Havenontvangstvoorzieningen verplicht gesteld gaat worden. Verder nemen de handhavingslasten ook af omdat de codering gelijkluidend is en niet achteraf gecontroleerd hoeft te worden of de gebruikte coderingen en benamingen dezelfde afvalstoffen betreffen.

Internetconsultatie en vaste verandermomenten

Er heeft geen internetconsultatie plaats gevonden over de wijziging van dit besluit. Met de wijzigingen worden geen ingrijpende veranderingen in de rechten en plichten van burgers en bedrijven aangebracht. Het betreft een aanpassing van al bestaande voorschriften die geen ingrijpende gevolgen voor de uitvoeringspraktijk hebben. Bij de wijziging zijn verschillende havenbedrijven (Amsterdam en Rotterdam) betrokken. Bovendien zijn de Vereniging van Ondernemingen in de Milieudienstverlening ten behoeve van de Scheepvaart (VOMS), als vertegenwoordiger van de gebruikers van de S-formulieren, het Beurtvaartadres en de stichting Scheepsafvalstoffen Binnenvaart (SAB) bij de totstandkoming van de wijzigingen van het formulier geraadpleegd.

Handhaving en uitvoerbaarheid

De wijziging is afgestemd met de Inspectie Leefomgeving en Transport. Een Handhavings-, Uitvoerings- en Fraudebestendigheidstoets op de wijzigingen van de regeling is niet nodig omdat de aard van de wijzigingen geen veranderingen met zich meebrengt wat betreft handhaving en uitvoering.

Artikelsgewijs

Artikel I

Het S-formulier bestaat, naast een drietal doorslagen, uit een voorzijde en een achterzijde. Het vierde doorslagvel dat in de vorige versie was opgenomen vervalt. Op de achterzijde wordt voorgeschreven welke benamingen en categorieën moeten worden gebruikt. Met de onderhavige wijziging wordt deze opsomming gewijzigd. De op de achterzijde vermelde voorgeschreven namen en categorieën sluiten nu naadloos aan bij het digitale ‘Waste message formulier’, waarbij een aantal subcodes zijn terug te vinden in de te hanteren drop-down menu’s. Deze door de Europese Commissie vastgestelde meldvoorschriften voor afgifte van afval door zeeschepen gelden voor alle Europese zeehavens. De recente toevoeging van een aparte categorie voor elektronisch afval (E afval) in het in Bijlage V van het Internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen zoals gewijzigd door het protocol van 1978 daarbij (MARPOL), voorgeschreven vuilnisjournaal, heeft echter nog niet geleid tot de opname van een vergelijkbare categorie binnen de Europese ‘waste message’. Om die reden krijgt deze afvalstroom op de codelijsten bij vraag 3 (nog) dezelfde code als ‘Overig huisvuil ‘.

De binnenvaart is niet, zoals de zeevaart, gehouden de voorgenomen afgifte van afvalstoffen vooraf te melden. De nieuwe indeling brengt voor de binnenvaart geen wijzigingen met zich mee anders dan dat bij enkele afvalstromen met een andere categorie of naam moet worden gehanteerd. De nieuwe kolom (Annex V) is bedoeld voor aansluiting bij de voorschriften uit de MARPOL Annex V en hoeft bij de inzameling van afval van de binnenvaart en/of recreatievaart niet te worden ingevuld.

Toelichting wijziging voorzijde S-formulier

Op de voorzijde van het S-formulier zijn enkele wijzigingen aangebracht. Deze worden hieronder toegelicht.

Rubriek 2
 • a) In de Engelse vertaling op het huidige formulier wordt gesproken over ‘name of the discharging vessel’. Aangezien ‘discharging’ ook staat voor ‘lozen’ is dit veranderd in het ook in de Europese regelgeving gehanteerde ‘delivering’. In datzelfde verband wordt voorgesteld voor schepen de term ‘vessel’ te hanteren.

 • b) De vermelding van het bruto tonnage van het afgevend schip is vervallen.

 • c) De categorie ‘Recreatievaart’ is op het formulier opgenomen zodat deze eerder worden herkend.

 • d) Het bij een binnenvaartschip gehanteerde ‘brandmerk’ hoeft niet langer te worden vermeld.

Rubriek 3
 • e) De ‘verwijderwijze’ is vervallen omdat bij nagenoeg alle afvalstoffen eerst opslag plaatsvindt (verwerkingsmethode A01, als gehanteerd door het LMA).

 • f) De kolom directe/indirecte financiering is vervallen omdat bij de registratie en controle van afvalstromen die voor indirecte financiering in aanmerking komen, de havenbedrijven van deze informatie geen gebruik meer maken.

 • g) Voor de controle in buitenlandse havens op de juiste afgifte van MARPOL Bijlage V afval is een extra afvalcode kolom toegevoegd.

 • h) Receptionvessel’ is vervangen door ‘Receiving means’.

Rubriek 4
 • i) ´Discharge´ is gewijzigd in ‘delivery’.

Rubriek 7
 • j) ‘Discharger’ is gewijzigd in ‘disposer’.

Toelichting wijziging achterzijde S-formulier

2: De passage ‘of het brandmerknummer’ is vervallen.

4: De toelichting op de verwijderde kolommen vervalt.

6: Voor rubriek 6 is een geactualiseerde tekst opgenomen met betrekking tot de mogelijkheid het S-formulier te gebruiken als vervoersdocument gevaarlijke stoffen.

7: De passage over het gebruik van het S-formulier als aangifteformulier in het kader van de accijnsregelgeving is geactualiseerd.

Artikel II

Deze wijziging treedt op 1 februari 2019 in werking. Omdat de gebruikers van de S-formulieren mogelijk nog over een voorraad formulieren beschikken is in een overgangstermijn van drie maanden voorzien waarin nog gebruik kan worden gemaakt van S-formulieren in de oude opmaak. Na 30 april 2019 mag alleen nog van de nieuwe formulieren gebruik worden gemaakt.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

Naar boven