Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FerwerderadielStaatscourant 2018, 6371Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan “Hallum-Meekmawei 15, NL.IMRO.1722.20150338-VA01”

Logo Ferwerderadiel

Het college van burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel maakt bekend dat de gemeenteraad op 18 januari 2018 het bestemmingsplan " Hallum-Meekmawei 15” ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan voorziet in de juridisch-planologische regeling voor de realisering van de tweede fase van de bedrijfsuitbreiding van het transportbedrijf aan de Meekmawei 15, 9074 TJ te Hallum.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 8 februari 2018 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentehuis in Ferwert. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de inzagetermijn kan:

  • a.

    een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;

  • b.

    een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

schriftelijk beroep instellen tegen het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het indienen van beroep wordt griffierecht geheven.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen deze termijn –naast het indienen van beroep- een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ferwert, 7 februari 2018