Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 63642

Gepubliceerd op 8 november 2018 09:00
Inhoudsopgave

Kennisgeving terinzagelegging Provinciaal Inpassingsplan Vismigratierivier 2018 (reparatieplan), Fryslân

Logo Fryslân

Vanaf 9 november tot en met 20 december 2018 ligt het Provinciaal Inpassings-plan Vismigratierivier 2018 (reparatieplan) ter inzage.

Het Rijk werkt aan de versterking van de Afsluitdijk en het vergroten van de afvoer-capaciteit. Tegelijkertijd werken provincies en gemeenten in het samenwerkingsver-band De Nieuwe Afsluitdijk aan het realiseren van een aantal duurzame ambities voor de Afsluitdijk. Eén van de projecten is de aanleg van een Vismigratierivier, ten westen van het sluizencomplex van Kornwerderzand. Met de aanleg van de Vismi-gratierivier wordt de ecologische verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer verbeterd. Hierdoor kunnen trekvissen beter migreren en hun leefgebieden en paai-gronden weer bereiken.

 

In 2014 is de procedure gestart om de Vismigratierivier (VMR) planologisch mogelijk te maken met een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). In april 2016 is het PIP VMR door Provinciale Staten van de provincie Fryslân vastgesteld en inmiddels is het plan on-herroepelijk. Gebleken is dat het PIP VMR onvoldoende ruimte biedt om een drietal voor mensen toegankelijke ruimtes (planologisch aangeduid als "gebouwen") qua omvang en locatie in het doorlaatmiddel (het deel van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk), te kunnen realiseren. Dat wordt in dit reparatieplan hersteld. De ruimtes ("gebouwen") worden binnen het profiel van de dijk gerealiseerd en hebben daarmee geen invloed op de ruimtelijke verschijningsvorm van dit deel van de Afsluitdijk. Het reparatieplan leidt om die reden niet tot een ander ruimtelijk beeld dan was voorzien bij vaststelling van het PIP VMR.

 

Het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan Vismigratierivier 2018 (reparatieplan) heeft van 26 februari tot en met 8 april 2018 ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ont-vangen. Mede naar aanleiding van deze zienswijze is het PIP 2018 (reparatieplan) gewijzigd. De wijzigingen zijn opgenomen in de Staat van Wijzigingen.

 

Provinciale Staten van Fryslân hebben op 31 oktober 2018, met toepassing van arti-kel 3.26 Wet ruimtelijke ordening, het Provinciaal Inpassingsplan Vismigratierivier 2018 (reparatieplan) vastgesteld. Provinciale Staten hebben het PIP 2018 (reparatie-plan) ten opzichte van het ontwerp-PIP 2018 (reparatieplan) gewijzigd vastgesteld. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de Staat van Wijzigingen (let op: deze staan op pagina 2, na het besluit).

 

Inzien van de stukken

Het inpassingsplan met de bijbehorende stukken ligt vanaf 9 november tot en met 20 december 2018 ter inzage bij de provincies Fryslân en Noord Holland, de gemeenten Harlingen en Súdwest-Fryslân en Rijkswaterstaat Midden-Nederland.

 

Adressen en openingstijden

 • Provincie Fryslân

  Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden

  Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur - 17.00 uur

 • Provincie Noord-Holland

  Kleine Houtweg 18, 2012 CH Haarlem

  Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 -17.00 uur

 • Gemeente Harlingen

  Voorstraat 35, 8861 BD Harlingen

  Openingstijden: maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 - 12:30 uur. Op donderdag tussen 13:30 - 19:00 uur.

 • Gemeente Súdwest-Fryslân

  Locatie Sneek

  Marktstraat 15, 8601 CR Sneek

  Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9:00 - 12.30 uur

 • Gemeente Súdwest-Fryslân

  Locatie Bolsward

  Kerkstraat 1, 8701 HP Bolsward

  Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9:00 - 12.30 uur

 • Rijkswaterstaat Midden-Nederland

  Locatie Lelystad

  Zuiderwagenplein 2, 8224 AD Lelystad

  Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 -17.00 uur

Indienen beroep

Gedurende de beroepstermijn van zes weken van 10 november tot en met 21 decem-ber 2018 bestaat de mogelijkheid beroep in te stellen tegen het besluit tot vaststelling van het PIP 2018 (Reparatieplan).

 

Beroep kan worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp-PIP 2018 (reparatie-plan) bij GS hebben ingediend;

• belanghebbenden bij de ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigde onderde-len van het PIP 2018 (reparatieplan);

• belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn ge-weest om tijdig een zienswijze tegen het ontwerp-PIP 2018 (reparatieplan) bij GS hebben kunnen dienen.

 

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepas-sing. Dit betekent dat:

a) de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;

b) het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en

c) deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Naast de beroepsgronden dient het beroepschrift de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum en het besluit waarop het beroepschrift betrek-king heeft.

 

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Hierover krijgt u bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het be-roepschrift moet worden gericht aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA DEN HAAG.

 

Voorlopige voorziening

Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld, kunnen aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopi-ge voorziening te treffen. Verzoekschriften moet worden gezonden aan:

 

Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA DEN HAAG

 

Vragen?

Heeft u vragen? U kunt contact opnemen met het secretariaat, tel 058-2925820 of mail naar e.sibelt@fryslan.frl.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl