Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2018, 63640Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen

Afbouw

Bedrijfstakeigen regelingen 2019/2021

Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 december 2018 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Afbouw inzake de bedrijfstakeigen regelingen

UAW Nr. 12038

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van het Secretariaat Cao-partijen namens partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Partij(en) ter ener zijde: Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven;

Partij(en) ter andere zijde: FNV en CNV Vakmensen.

Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Besluit:

Dictum I

Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Afbouw inzake de bedrijfstakeigen regelingen1 wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd:

A

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

Artikel 10 lid 2 komt te luiden:

‘Artikel 10

 • 2. De hoogte van de premies worden jaarlijks – na overleg met de CAO-partijen – door de besturen van de betreffende fondsen bepaald. Voor de onderstaande fondsen en regelingen zijn per 1 januari 2019 de volgende premies vastgesteld:

  Regeling

  Grondslag

  Aandeel werkgever

  Aandeel werknemer

  O&O Afbouw

  premie werknemer

  bruto sv-loon

  1,02%

  0,28%

  Fysiotherapie

  premie per werknemer

  sv-dag

  € 0,12

   

  Voorziening bij ongeval

  premie per werknemer

  sv-dag

  € 0,13

   

  Het uurloon, dat wordt gebruikt voor de berekening van alle uurloon afhankelijke regelingen, komt tot stand door het garantie-uurloon te vermeerderen met (indien van toepassing) diplomatoeslag, voorliedentoeslag, prestatietoeslag en tariefloon.

  Onder garantieloon wordt verstaan het loon waarop de werknemer krachtens artikel 36, 36A of 41 van de cao Afbouw recht kan doen gelden.’

BIJLAGE 2 FINANCIERINGSREGLEMENT VAN DE STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS AFBOUW

Artikel 2 lid 4 komt te luiden:

‘Artikel 2 Premieverplichting

 • 4. De premie bedraagt per 1 januari 2019 1,02% van het bruto sv-loon, te betalen door de werkgever en 0,28% van het bruto sv-loon, te betalen door de werknemer.’

Dictum II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019 en heeft geen terugwerkende kracht.

’s-Gravenhage, 13 december 2018

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, M.H.M. van der Goes


X Noot
1

Stcrt. 22 december 2016, nr. 61935; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 15 oktober 2018 (Stcrt. 2018, nr. 49646)