Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht medisch cluster Slotervaart te Amsterdam

Logo Amsterdam

Vestiging voorkeursrecht

Aanwijzing van percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten ('Wvg') bekend dat zij  op 6 november 2018 hebben besloten om op grond van artikel 6 Wvg percelen aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

 

Het betreft percelen gelegen ter plaatse van het medisch cluster Slotervaart, specifieker aangeduid als het gebied ten noorden van de Louwesweg, ten westen van de Johan Huizingalaan, ten oosten van het Christoffel Plantijnpad en ten zuiden van Sanquin Bloedvoorziening en het Nederlands Instituut (NKI) Antoni van Leeuwenhoek.

 

De onderhavige locatie zal worden bestemd voor: 'werken (waaronder medisch) en wonen met bijbehorende voorzieningen, alle niet-agrarisch en nader uit te werken.'

 

De percelen zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale tekening met nummer TK-30417374-01 en de daarbij behorende lijst van eigenaren en beperkt gerechtigden, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 29 oktober 2018.

 

Om te voldoen aan artikel 7, lid 1 Wvg ligt het besluit met bijbehorende stukken, daaronder mede begrepen de perceelsgewijze registratie, met ingang van de dag na deze publicatie, voor eenieder kosteloos ter inzage op het stadskantoor/stadsloket Nieuw-West, Osdorpplein 1000, 1068 TG te Amsterdam. Openingstijden van het kantoor: van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur.

 

De eigenaren en beperkt gerechtigden met betrekking tot deze percelen ontvangen één dezer dagen een afzonderlijke kennisgeving.

 

Nadat het besluit van burgemeester en wethouders in werking is getreden, moeten eigenaren en beperkt gerechtigden van de in het voorstel begrepen percelen, wanneer zij hun perceel dan wel de daarop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Amsterdam te koop aanbieden.

Zienswijzen

Binnen drie maanden dient de gemeenteraad de aanwijzing van percelen te bestendigen.

In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de raad te nemen besluit tot aanwijzing van percelen, worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht ('Awb'), in de gelegenheid gesteld gedurende een termijn van vier weken, ingaande op de dag na deze publicatie, hun zienswijzen over het raadsvoorstel schriftelijk, dan wel mondeling naar voren te brengen.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Amsterdam, postbus 202 te 1000 AE Amsterdam. Indien belanghebbenden hun zienswijze aan de raad mondeling kenbaar wensen te maken, kunnen zij hiervoor telefonisch een afspraak maken met de gemeente Amsterdam, afdeling Grond & Ontwikkeling/Gebiedsontwikkeling, onder telefoonnummer 020-2544447.

Bezwaar

Het voorstel van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad wordt aangemerkt als een besluit, zodat tegen dit besluit van burgemeester en wethouders tot aanwijzing van gemelde percelen tot gebied waarop de Wvg van toepassing is, ingevolge de Awb het indienen van een bezwaarschrift mogelijk is.

Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande op 8 november 2018, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, postbus 202 te 1000 AE Amsterdam.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift indient kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, op grond van artikel 8:81 Awb tevens een verzoek om voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Amsterdam, Postbus 84500 te 1080 BN Amsterdam.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer P. Spaans van de afdeling Grond & Ontwikkeling, onder telefoonnummer 020-2544447.

 

Amsterdam, 7 november 2018.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam.

Naar boven