Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LingewaalStaatscourant 2018, 63233Ruimtelijke plannenBekendmaking vaststelling bestemmingsplan “Achterweg tussen 55 en 57” te Herwijnen

Logo Lingewaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal maken op grond van artikel 3.8 lid 3 Wro (Wet ruimtelijke ordening) de vaststelling bekend van bestemmingsplan “Achterweg tussen 55 en 57” met planidentificatienummer NL.IMRO.0733.BpHwnAchterweg55a-VA01.

 

Toelichting

Op het perceel gelegen aan de Achterweg in Herwijnen tussen nummer 55 en 57 heeft de gemeente het voornemen om 1 woning te realiseren. Het perceel heeft op dit moment de bestemming agrarisch en het is niet toegestaan hier een woning te bouwen. Om deze reden wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid.

 

Ter inzage

Vanaf 8 november 2018 ligt het vastgestelde bestemmingsplan “Achterweg tussen 55 en 57” gedurende zes weken (tot en met 19 december 2018) voor een ieder ter inzage. Het plan is tijdens openingstijden in te zien bij de receptie van het gemeentehuis in Asperen. Buiten de openingstijden om kunt u telefonisch een afspraak maken via 0345–634000. Het plan staat ook op www.lingewaal.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep

Tegen het besluit tot vaststellen van het bestemmingsplan kan met ingang van vrijdag 9 november 2018 gedurende zes weken schriftelijk beroep door belanghebbenden worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De volgende belanghebbenden kunnen beroep instellen:

  • belanghebbenden die eerder tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;

  • belanghebbenden die redelijkerwijs kunnen aantonen niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen;

  • belanghebbenden die niet kunnen instemmen met de door de gemeenteraad bij vaststelling aangebrachte wijziging(en).

 

Een beroepschrift kan worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek om voorlopige voorziening dat na de beroepstermijn wordt ingediend, schorst de werking van het bestemmingsplan niet.

 

Griffierecht

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

 

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad wordt onherroepelijk op vrijdag 21 december 2018, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op het verzoek heeft besloten.