Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 63165Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Herenweg – Gageldijk 1e herziening , Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het bestemmingsplan Herenweg – Gageldijk 1e herziening op 2 oktober 2018 door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 9 november 2018 tot en met donderdag 20 december 2018 ter inzage in het kader van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inhoud

Het betreft een herziening van het in 2014 vastgestelde bestemmingsplan Herenweg – Gageldijk in Maarssen. Gebleken is dat er in het bestemmingsplan een aantal fouten en onduidelijkheden zitten. De belangrijkste is dat er geen bouwvlakken rond woningen met een woonbestemming zijn aangegeven terwijl de regels alleen bouwen binnen een bouwvlak toestaan. De wijzigingen betreffen aanpassingen naar aanleiding van de behandeling van de zienswijzen. Het gaat hier om aanpassingen in de verbeelding en het verwijderen van het bedrijf Maarsseveensevaart 90, specifieke vorm van bedrijf – 33 uit de lijst in artikel 5.1. onder b, dit bedrijf bestaat niet meer. Een overzicht van de aanpassingen vindt u terug in het bestemmingsplan.

Inzien

U kunt het (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan met ingang van vrijdag 9 november 2018 digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (kenmerk: NL.IMRO.1904.BPHerenwgGdHrz1MRS-VG01) en vanaf dezelfde datum tot en met donderdag 20 december 2018 zonder afspraak, tijdens de openingstijden inzien bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen. Voor informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw L. van de Craats (tel. 14 0346).

Reageren

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunt u met ingang van vrijdag 9 november 2018 gedurende 6 weken schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan kunnen beroep instellen op het ontwerpbestemmingsplan. Ook belanghebbenden die menen door de gewijzigde vaststelling alsnog in hun belangen te worden geschaad, kunnen beroep instellen. Het beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan

Op vrijdag 21 december 2018, de dag nadat de beroepstermijn is afgelopen, krijgt het bestemmingsplan rechtskracht en kunnen omgevingsvergunningen worden verleend. Tenzij voor deze datum, naast beroep, ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag