Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2018, 63092Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 november 2018, nr. 2018-0000882908, tot wijziging van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening in verband met diverse ontwikkelingen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Defensie en van Infrastructuur en Waterstaat;

Gelet op de artikelen 2.6.2, zevende, achtste en negende lid, 2.6.9, derde lid, en 2.7.3, eerste lid, van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Regeling algemene regels ruimtelijke ordening wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan de begripsomschrijving van ‘GML-bestand bij deze regeling’ wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door ‘, of’ een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • i. NL.IMRO.0000.BZKmr11Rarro-3040.

2. In de alfabetische opsomming wordt ingevoegd:

secundaire radar:

radar die voor het waarnemen van luchtvaartuigen afhankelijk is van door het luchtvaartuig met een transponder uitgezonden signalen;.

3. De definitie van ‘radarrekenmodel’ met de bijbehorende begripsomschrijving komt te luiden:

radarrekenmodel:

rekenmodel voor het bepalen van verstoring van radars, dat voor primaire radars is beschreven in het rapport Radar and Radar Environment Modeling in PERSEUS, de verstoring van secundaire radars wordt vastgesteld door middel van een Off Boresight Error (OBE) berekening;.

B

Artikel 2.5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, eerste volzin, wordt ‘De beoordeling van de mate waarin’ vervangen door ‘De mate waarin’.

2. In het tweede lid, onderdeel d, vervalt ‘door het bouwwerk dan wel de windturbine’.

3. Het derde lid komt te luiden:

  • 3. De gemeente die het bestemmingsplan voorbereidt, zorgt ervoor dat het rapport, bedoeld in het eerste lid, ter beoordeling aan de Minister van Defensie wordt voorgelegd.

C

Artikel 2.6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt na ‘radardetectiegebied’ ingevoegd ‘van een primaire radar’.

2. In het vierde lid wordt na ‘referentiewaarde’ ingevoegd ‘ingeval van een primaire radar’.

3. Onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot zesde en zevende lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 5. De referentiewaarde ingeval van een secundaire radar voor de toelaatbare afwijking in de azimuthoek als gevolg van obstakels, is een standaardafwijking van minder dan 0,08 graden.

4. In het zevende lid (nieuw) wordt ‘tot en met het vijfde lid’ vervangen door ‘tot en met het zesde lid’.

D

In de alfabetische opsomming in bijlage 6 als bedoeld in artikel 2.1, zesde lid, van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening wordt ingevoegd:

Antennelocatie Huisduinen

6.3

E

De kaart in bijlage 6.3 wordt vervangen door de kaart opgenomen in bijlage A bij deze regeling.

F

In de alfabetische opsomming in bijlage 7 als bedoeld in artikel 2.1, zevende lid, van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening wordt ingevoegd:

rondom Antennelocatie Huisduinen

6.3

G

In de alfabetische opsomming in bijlage 8, categorie radarstations, wordt ingevoegd:

De Kooy

27 meter

8.4

H

De kaart in bijlage 8.4 wordt vervangen door de kaart opgenomen in bijlage B bij deze regeling.

I

In de alfabetische opsomming in bijlage 9 wordt ingevoegd:

radarstation De Kooy

8.4

J

In de alfabetische opsomming in bijlage 10 wordt ingevoegd:

Met een maximale bouwhoogte van 92 meter ten opzichte van NAP (De Kooy)

8.4

K

Bijlage 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. De overzichtskaart wordt vervangen door de overzichtskaart opgenomen in bijlage C bij deze regeling.

2. De detailkaarten 18 en 20 worden vervangen door de detailkaarten 18 en 20 opgenomen in bijlage D bij deze regeling.

3. De detailkaarten 23 en 25 worden vervangen door de detailkaarten 23 en 25 opgenomen in bijlage E bij deze regeling.

4. Detailkaart 24 vervalt.

5. De detailkaarten 43 en 43c worden vervangen door de detailkaarten 43, 43c en 43d opgenomen in bijlage F bij deze regeling.

6. De detailkaarten 45 en 46 worden vervangen door de detailkaarten 45, 45a, 45b en 46 opgenomen in bijlage G bij deze regeling.

7. De detailkaarten 47 en 84 worden vervangen door de detailkaarten 47, 47a en 84 opgenomen in bijlage H bij deze regeling.

8. Detailkaart 71 wordt vervangen door detailkaart 71 opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

9. Detailkaart 85 wordt vervangen door detailkaart 85 opgenomen in bijlage J bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

TOELICHTING

De Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (hierna: Rarro) geeft uitwerking aan enkele bepalingen in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (hierna: Barro). Het Barro voorziet in de juridische borging van het nationaal ruimtelijk beleid. Het bevat regels die de beleidsruimte van andere overheden ten aanzien van de inhoud van ruimtelijke plannen inperken, daar waar nationale belangen dat noodzakelijk maken.

De wijzigingen van de Rarro in deze regeling betreffen regulier noodzakelijk onderhoud en bestaan uit de toevoeging van een antennelocatie van Defensie, alsmede een nieuwe Defensieradar, het toevoegen van de secundaire surveillance radar (SSR) aan het verstoringsonderzoek, en

een actualisatie van reserveringsgebieden voor de uitbreiding en aanleg van hoofdwegen. Voor een nadere toelichting op de wijzigingen wordt verwezen naar het artikelsgewijze deel van de toelichting.

De wijzigingen met betrekking tot de militaire radarstations (artikel I, onderdelen A, onder 2 en 3, B, C, D, E, F, G, H, I, en J) zijn vastgesteld in overeenstemming met de Minister van Defensie. De wijzigingen met betrekking tot de reserveringsgebieden voor hoofdwegen (artikel I, onderdeel K) zijn vastgesteld in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Artikel I

Onderdeel A

Artikel 2.1, twaalfde lid, van de Rarro bepaalt dat van alle aangewezen terreinen, gebieden, zones en objecten de geometrische plaatsbepalingen worden vastgelegd in GML-bestanden bij die regeling. Omwille van de kenbaarheid zijn die bestanden benoemd in artikel 1.1 van de Rarro, dat om die reden is aangevuld.

Onderdelen B en C

Mede vanwege de toename van windparken en hoogbouw maken de militaire en de civiele verkeersleiding steeds vaker gebruik van elkaars radardata (‘Multi-radar’) om dekkingsverlies van radars naar aanleiding van nieuwe bouwplannen te kunnen mitigeren. Om de bescherming van de militaire secundaire radars mogelijk te maken, is het toetsen hiervan toegevoegd aan het verstoringsonderzoek.

Onderdelen D, E en F

Per abuis was de bestaande antennelocatie Huisduinen niet eerder toegevoegd aan het overzicht van zend- en ontvangstinstallaties buiten militaire luchtvaartterreinen. Vanwege een naamsverwarring met het naastgelegen antennepark Huisduinen was dit bij eerdere actualisaties van de Rarro niet gebeurd. Nu is voorzien in de aanwijzing van zowel het antennepark Huisduinen als de antennelocatie Huisduinen.

Onderdelen G, H, I en J

Deze onderdelen hebben betrekking op de toevoeging van de nieuwe militaire radar op maritiem vliegkamp De Kooy. De toevoeging van de radar op De Kooy (MASS - Military Approach en Surveillance System) maakt het mogelijk dat veel grote windparken in Noordwest Nederland worden gerealiseerd. Zonder deze radar zouden bijvoorbeeld de windparken rond de Afsluitdijk en in het IJsselmeer een ontoelaatbare verstoring van de radarbeelden van de luchtverkeersleiding teweeg brengen. De komst van de radar op De Kooy is daarmee een voorwaarde om de afspraken uit het Energieakkoord van 2013 te kunnen waarmaken.

Onderdeel K

onder 1

De overzichtskaart is opnieuw vastgesteld in verband met de toevoeging van de detailkaarten 43d, 45a, 45b en 47a.

onder 2

Door de wijziging van de detailkaarten 18 en 20 is de bestaande reservering voor één rijstrook aan de oostzijde van de A10 ten noorden van knooppunt Watergraafsmeer uitgebreid tot een reserveringsgebied van één rijstrook aan beide kanten van de A10 tussen de knooppunten Watergraafsmeer en Coenplein. Eén van de genoemde bereikbaarheidsmaatregelen in het bestuurlijk overleg MIRT is namelijk een verbetering van de doorstroming op de A10.

onder 3 en 4

Door het vervallen van detailkaart 24 en het aanpassen van de detailkaarten 23 en 25 is het reserveringsgebied bij de A1 tussen Amersfoort en knooppunt Eemnes vervallen, omdat het Tracébesluit voor het project A27/A1 onherroepelijk is.

onder 5

Wijziging van de detailkaarten 43 en 43c en toevoeging van kaart 43d betekent een uitbreiding van de reserveringsgebieden van de A15 bij Sliedrecht tot een reservering voor één rijstrook aan beide zijden van de A15 tussen Papendrecht–Gorinchem als onderdeel van de afspraken uit het Bestuurlijk Overleg MIRT 2017.

onder 6

Detailkaart 45 is gewijzigd en de detailkaarten 45a en 45b zijn toegevoegd ten behoeve van de als onderdeel van de MIRT-Verkenning A4 Burgerveen-N14 verlenging van het reserveringsgebied voor één rijstrook aan beide zijden van de A4 in noordelijke richting vanaf de aansluiting met de N11 tot de Venneperweg bij Nieuw-Vennep.

Op detailkaart 46 zijn bij de kruisingen N14-Prins Bernhardlaan/Noordsingel en N14-Mgr. Van Steelaan/ Heuvelweg reserveringen opgenomen voor één rijstrook aan beide zijden van de weg. Dit is onderdeel van de planuitwerking A4 Haaglanden-N14.

onder 7

De wijziging van de detailkaarten 47 en 84 en de toevoeging van detailkaart 47a betreft de verlenging van de reservering voor één rijstrook aan beide zijden van de A4 in verband met de scope uitbreiding van de MIRT planstudie A4-N14 vanaf de aansluiting met de N223 bij Den Hoorn in zuidelijke richting. De reservering aan de oostzijde is verlengd tot de gemeente Schiedam. Aan de westzijde is de reservering uitgebreid van Den Hoorn tot de aansluiting op de N470 bij Schipluiden.

onder 8

Detailkaart 71 is gewijzigd ten behoeve van een beperkte uitbreiding van het reserveringsgebied van de A58 bij knooppunt de Baars (kaart 71) voor een klein gedeelte van een reservering voor één rijstrook naar een reservering voor twee rijstroken. Dit is eerder per abuis niet goed op detailkaart 71 verwerkt.

onder 9

Detailkaart 85 betreft het knooppunt Zaarderheiken (A67-A73) dat onderdeel uitmaakt van de projectscope van de MIRT-verkenning A67. In 2017 is een reservering opgenomen in verband met het voornemen om ten zuiden van knooppunt Zaarderheiken (A67-A73) een extra rijstrook te realiseren in noordelijke richting. Bij de planuitwerking blijkt ook een reservering voor één rijstrook voor de zuidwestboog van het knooppunt Zaarderheiken noodzakelijk.

Artikel II

De inwerkingtredingsdatum is in overeenstemming met het stelsel van vaste verandermomenten. Omdat er geen directe gevolgen voor burgers, bedrijven of medeoverheden zijn, is geen invoeringstermijn gehanteerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren