Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestlandStaatscourant 2018, 63075Ruimtelijke plannenWijzigingsplan Monsterseweg 82,84,86 en 88 Poeldijk

Logo Westland

Naam : Monsterseweg 82, 84, 86 en 88 te Poeldijk

Soort plan : Wijzigingsplan

Status : 26-10-2018 Vastgesteld

Publicatiedatum : 08-11-2018

Reactietermijn : vrijdag 09-11-2018 t/m vrijdag 21-12-2018

Nummer : NL.IMRO.1783.abp00000013w80-VA01

Artikel : 3.9a Wet ruimtelijke ordening

 

Omschrijving

Er is een verzoek ingediend om de bestemming van de achterliggende gronden van de percelen Monsterseweg 82 t/m 88 te Poeldijk, kadastraal bekend als MSR00, sectie H, nummers 4108, 4109, 4110, 4111, 4112 en 4113 te wijzigen van de bestemming 'Agrarisch-glastuinbouw' naar de bestemming 'Wonen', het betreft een stuk grond totaal circa 658 m2. Het plangebied ligt achter de woningen Monsterseweg 82, 84, 86 en 88, ten noorden van De Poel en ten westen van de Nieuweweg.

 

Wilt u het plan bekijken?

U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

 

Wilt u reageren op het plan?

U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

- tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;

- aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen.

 

Voorlopige voorziening

Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.