Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AaltenStaatscourant 2018, 62507Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Landelijk gebied 2015, herstelbesluit 2018

Logo Aalten

De gemeenteraad heeft op 16 oktober 2018 het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2015, herstelbesluit 2018’ vastgesteld.

Dit herstelbesluit volgt uit uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 10 januari 2018, nr. 201603579/1/R1.

Omvang plangebied

Voor de volgende plandelen is door de gemeenteraad een nieuwe regeling vastgesteld:

  • 1.

    het plandeel ter plaatse van het bestaande parkeerterrein achter het perceel Dinxperlosestraatweg 70 te Aalten heeft de bestemming ‘Bedrijf’ met de functieaanduiding 'parkeerterrein’ gekregen;

  • 2.

    op de plandelen met de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ voor zover daaraan niet de aanduiding ‘bomenteelt’ is toegekend, zoals nader aangeduid op bij de uitspraak behorende kaarten 2a, 2b en 2c, is de teelt van bomen toegestaan. 

    Verder zijn de regels met betrekking tot de bomenteelt [uit de in 2004 en 2007 vastgestelde bestemmingsplannen voor het buitengebied] nu consequent omgezet via dit herstelplan. 

Verwerking uitspraak

Tenslotte is uitvoering gegeven aan het gestelde onder VIII van de genoemde uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en is de beslissing onder III, b, c, d en f verwerkt in het elektronisch vastgestelde plan dat te bekijken is via www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-ID: NL.IMRO.0197.BP00075-VG03). Tegen deze plandelen is geen beroep mogelijk.  

Terinzagelegging

Met ingang van woensdag 7 november 2018 ligt het raadsbesluit van 16 oktober 2018 met bijbehorende stukken voor iedereen ter inzage.

Het plan is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-ID: NL.IMRO.0197.BP00093-VG01) of via onze website www.aalten.nl onder Inwoners/Bekendmakingen/Ruimtelijkeplannen. U kunt het plan ook tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor (Hofstraat 8 te Aalten). 

Beroep

De beroepstermijn is van donderdag 8 november 2018 tot en met woensdag 19 december 2018. 

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging tegen het herstelbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.  

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer (0543) 49 33 33.