Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijksdienst voor IdentiteitsgegevensStaatscourant 2018, 61946Overig

Intrekkingsbesluit Agentschap Telecom, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Datum: 25 oktober 2018

Kenmerk: 2018-0000847032

Bij brief van 1 oktober 2018, 2018-0000844564 heeft het Agentschap Telecom namens de buitengewoon opsporingsambtenaren verzocht om intrekking van het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 februari 2016, 2016-0000047476.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt aan dit verzoek tegemoetgekomen.

Artikel 1

Het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 februari 2016, 2016-0000047476, wordt ingetrokken.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 november 2018.

Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 25 oktober 2018

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens deze, R. Maas Directeur Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar maken bij de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 10451, 2501 HL Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

TOELICHTING

Het autorisatiebesluit behelst de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen.

In het onderhavige besluit wordt het autorisatiebesluit van 18 februari 2016, 2016-0000047476 dat aan het Agentschap Telecom namens de buitengewoon opsporingsambtenaren is verleend, ingetrokken. Reden voor de intrekking is dat de buitengewone opsporingsambtenaren, werkzaam voor het Agentschap Telecom, niet langer de taak hebben strafbare feiten als bedoeld in artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht op te sporen. Van een publiekrechtelijke taak uitgevoerd door een overheidsorgaan in de zin van artikel 3.2 Wet BRP is dan ook geen sprake meer.

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit wordt tevens geplaatst op de internetpagina van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, publicaties.rvig.nl.