Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2018, 61775Ruimtelijke plannenOmgevingsvergunning met projectafwijking, vervangen van de woonboot “Toese Bolt” voor de bestaande woonboot “De Verwisseling” op het adres Keizersgracht 89F”, Keizersgracht 89F, gemeente Amsterdam

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken bekend dat zij op 31 oktober 2018 de omgevingsvergunning Keizersgracht 89F hebben verleend.

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor het vervangen van de woonboot “Toese Bolt” voor de bestaande woonboot “De Verwisseling” op het adres Keizersgracht 89F” met bestemming daarvan tot woning.

De verleende vergunning wijkt niet af van de ontwerpomgevingsvergunning.

Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan ‘Water’. Voor deze strijdigheden wordt een procedure tot afwijking van het bestemmingsplan gevolgd als genoemd in artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Stukken bij besluiten per e-mail ontvangen. U kunt besluiten en bijbehorende stukken via https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen opvragen.

De locatie van de vergunning wordt verbeeld op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn= NL.IMRO.0363.A1821PBSTD-VG01

Belanghebbenden die tegen de ontwerpomgevingsvergunning een zienswijze hebben kenbaar gemaakt bij het dagelijks bestuur, dan wel belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij het dagelijks bestuur kenbaar te maken, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Het beroepschrift heeft geen schorsende werking.

De belanghebbende die beroep instelt kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, verzoeken de werking van het besluit te schorsen door het treffen van een voorlopige voorziening. Wordt dat verzoek gedurende de beroepstermijn ingediend dan treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het in behandeling nemen van het beroep en het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Beroepschriften kunnen ook digitaal worden ingediend. Dat kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 

Amsterdam, 31 oktober 2018

Burgemeester en wethouders van Amsterdam