Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasgouwStaatscourant 2018, 61663Ruimtelijke plannenTerinzagelegging ontwerp-exploitatieplan ‘Op de Konie 2018’

Logo Maasgouw

Wat is het plan?

Het ontwerp-exploitatieplan ‘Op de Konie 2018’ (NL.IMRO.1641.BPL089-EPON) betreft de toepassing van de wettelijke plicht tot kostenverhaal voor het (ontwerp-)bestemmingsplan ‘Op de Konie’ (NL.IMRO.1641.BPL089-ON01) voor wat betreft de realisatie van maximaal 29 woningen met openbare ruimte. Tevens zijn in het ontwerp-exploitatieplan ‘Op de Konie 2018’ voorschriften opgenomen over onder meer koppelingen tussen de uitvoering van werken en werkzaamheden inzake het bouwrijp maken en de verlening van omgevingsvergunningen voor het bouwen, het ruimtegebruik alsmede eisen en uitvoeringsregels inzake de aanleg van openbare ruimte.

Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Op de Konie’ (NL.IMRO.1641.BPL089-ON01) betreft een herziening van het bestemmingsplan ‘Herziening Op de Konie’ (vastgesteld d.d. 25 april 1980, goedgekeurd d.d. 20 januari 1981). Het doel van het bestemmingsplan betreft de realisatie van maximaal 29 woningen aan de zuidkant van de kern Stevensweert. Dit in aansluiting op de aanzetten die in het verleden met de straten Endepoel en de Waaikamp reeds zijn gemaakt tot verdere ontwikkeling van het gebied ten zuiden van de bestaande woningen. Daarnaast wordt via deze herziening van het bestemmingsplan, in lijn met het provinciale, regionale en gemeentelijke woningbouwbeleid, een afname van de planvoorraad aan bouwtitels bewerkstelligd binnen het plangebied. Over de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan ‘Op de Konie’ (NL.IMRO.1641.BPL089-ON01) heeft op 10 oktober 2018 een bekendmaking plaatsgevonden in de Staatscourant en het Gemeenteblad.

Voor welk gebied is dit?

Het plangebied van het ontwerp-exploitatieplan ‘Op de Konie 2018’ (NL.IMRO.1641.BPL089-EPON) is gelegen aan de zuidkant van de kern Stevensweert en is globaal gelegen tussen de Hoogestraat aan de noordzijde en de Weg langs de Grinderkens aan de oost- en zuidzijde. Dit in aansluiting op de aanzetten, die in het verleden met de straten Endepoel en de Waaikamp reeds zijn gemaakt tot verdere ontwikkeling van het gebied ten zuiden van de bestaande woningen. Het exploitatieplan heeft betrekking op een gedeelte van het ontwerpbestemmingsplan ‘Op de Konie’.

Wat ligt ter inzage?

Het ontwerp-exploitatieplan ‘Op de Konie 2018’ (NL.IMRO.1641.BPL089-EPON), met de hierbij behorende stukken, ligt, ter uitvoering van artikel 6.14 Wet ruimtelijke ordening, ter inzage.

Wanneer ligt dit ter inzage?

Het ontwerp-exploitatieplan ‘Op de Konie 2018’ (NL.IMRO.1641.BPL089-EPON), met de hierbij behorende stukken, ligt vanaf vrijdag 2 november 2018 tot en met donderdag 13 december 2018 (dus gedurende zes weken) ter inzage.

Waar is dit raadpleegbaar?

 • 1.

  Het ontwerp-exploitatieplan ‘Op de Konie 2018’ (NL.IMRO.1641.BPL089-EPON), met de hierbij behorende stukken, is raadpleegbaar

 • 2.

  Het ontwerp-exploitatieplan ‘Op de Konie 2018’ (NL.IMRO.1641.BPL089-EPON), met de hierbij behorende stukken, wordt tevens langs elektronische weg beschikbaar gesteld en wel via www.gemeentemaasgouw.nl.

 • 3.

  Verder kunt u op www.ruimtelijkeplannen.nl het ontwerp-exploitatieplan ‘Op de Konie 2018’ (NL.IMRO.1641.BPL089-EPON), met de hierbij behorende stukken, langs elektronische weg raadplegen.

 • 4.

  Voorts wordt iedereen in de gelegenheid gesteld het ontwerp-exploitatieplan ‘Op de Konie 2018’ (NL.IMRO.1641.BPL089-EPON), met de hierbij behorende stukken, op het gemeentehuis, Markt 36 te Maasbracht, langs elektronische weg te raadplegen (op werkdagen, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, behalve tijdens de avondopenstelling). 

   

  Hoe kan ik zienswijzen indienen?

  Gedurende de voormelde termijn van terinzagelegging kan een belanghebbende een zienswijze indienen over het ontwerp-exploitatieplan ‘Op de Konie 2018’ (NL.IMRO.1641.BPL089-EPON). 

  Een zienswijze kan op de volgende manieren ingediend worden:

 • 1.

  schriftelijk bij de gemeenteraad, postbus 7000, 6050 AA Maasbracht;

 • 2.

  mondeling, op werkdagen, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (Markt 36 te Maasbracht) behalve tijdens de avondopenstelling. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de heer E. Savelkoul of, bij afwezigheid, bij een van de andere medewerkers Ruimtelijke Ordening (tel.: 0475 – 85 25 00).  

  De gemeenteraad zal een besluit nemen over vaststelling van het exploitatieplan ‘Op de Konie 2018’. Deze besluitvorming is voorzien in de raadsvergadering waarin ook de besluitvorming over de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Op de Konie’ zal plaatsvinden. De zienswijzen die met betrekking tot het ontwerpexploitatieplan worden ingediend, zullen bij de besluitvorming over het exploitatieplan worden betrokken. Nadat de gemeenteraad zijn besluit heeft genomen, zal iedereen die een zienswijze heeft ingediend, daarover schriftelijk worden bericht. 

  Voorts wordt het besluit algemeen bekendgemaakt via publicatie en kan tegen het besluit tot vaststelling van het exploitatieplan ‘Op de Konie 2018’ door belanghebbenden beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Om ontvankelijk beroep te kunnen indienen, is het op grond van artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht in beginsel van belang dat tijdig zienswijzen zijn ingediend over het ontwerp-exploitatieplan ‘Op de Konie 2018’. 

   

  Crisis- en herstelwet

  Op het vaststellingsbesluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat, na het raadsbesluit tot vaststelling van het exploitatieplan ‘Op de Konie 2018’, in geval van beroep, de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer

  kunnen worden aangevuld. 

   

  Maasbracht, 1 november 2018

  Burgemeester en wethouders van Maasgouw