Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LingewaalStaatscourant 2018, 61607OverigBekendmaking voorbereiding bestemmingsplan “Spijkse Kweldijk 79, Spijk”

Logo Lingewaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal maken op grond van artikel 1.3.1. Bro (Besluit ruimtelijke ordening) bekend een bestemmingsplan voor te bereiden op de het perceel met het adres Spijkse Kweldijk 79 te Spijk. Volgens artikel 1.3.1 lid 2 Bro melden wij dat wij geen gelegenheid bieden om inhoudelijk te reageren op het voornemen tot het voorbereiden van het bestemmingsplan en dat wij de betrokken onafhankelijke instanties niet in de gelegenheid stellen advies uit te brengen over dit voornemen.

 

Toelichting

Het plan betreft het wijzigen van het geldende bestemmingsplan voor het gebruiken van de loods op het perceel met het adres Spijkse Kweldijk 79 te Spijk, voor opslag ten behoeve van de bedrijfsvoering van de naastgelegen internationale groothandel in tropische zeewateraquariumvissen, koralen en verwante producten.

Daarnaast betreft het plan de afsplitsing van de bedrijfswoning op dit perceel naar een reguliere woonbestemming.

 

Aangezien het onderhavige perceel volgens het geldende bestemmingsplan “Kern Spijk” is bestemd voor 'Agrarisch' met de aanduiding 'paardenhouderij' en de woning op het perceel een bedrijfswoning betreft, is een herziening van het geldende bestemmingsplan voor de voormelde voorgenomen bestemming, noodzakelijk.

 

Bekendmaking ter inzagelegging voorontwerpbestemmingsplan “Spijkse Kweldijk 79,

Spijk”.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal maken op grond van de Inspraakverordening Lingewaal 2005 de ter inzagelegging bekend van het voorontwerp-bestemmingsplan “Spijkse Kweldijk 79, Spijk” met planidentificatienummer:

 NL.IMRO.0733.BpSpk.SpijkseKwel79-VO01.

 

Toelichting

Zie hierboven.

 

Ter inzage

Vanaf 1 november 2018 ligt het voorontwerpbestemmingsplan “Spijkse Kweldijk 79, Spijk” gedurende zes weken (tot en met 12 december 2018) voor een ieder ter inzage. Het plan is tijdens openingstijden in te zien bij de receptie van het gemeentehuis in Asperen. Buiten de openingstijden om kunt u telefonisch een afspraak maken via 0345 - 63 40 00. Het plan staat ook op www.lingewaal.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Inspraak

Tijdens de termijn van ter inzagelegging kunt u schriftelijk een inspraakreactie indienen onder vermelding van: inspraakreactie “Spijkse Kweldijk 79, Asperen”, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Raadhuisplein 3, 4147 AN Asperen.