Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2018, 61132Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Partiële herziening verspreide locaties gewijzigd vastgesteld

Logo 's-Gravenhage

De gemeenteraad heeft bij besluit van 11 oktober 2018 het bestemmingsplan Partiële herziening verspreide locaties gewijzigd vastgesteld.

Met ingang van 30 oktober 2018 wordt het vastgestelde bestemmingsplan Partiële herziening verspreide locaties gedurende een termijn van 6 weken op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

- op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl waar het bestemmingsplan Partiële herziening verspreide locaties te vinden is onder planID: NL.IMRO.0518.BP0339ZHerstelpln-50VA;

- op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen onder Bestemmingsplannen > stadsdeel Centrum > Partiële herziening verspreide locaties;

- digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

Beroepsmogelijkheid

Van 31 oktober tot en met 11 december 2018 kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden:

- die tijdig hun zienswijze hebben ingediend;

- die bezwaar hebben tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan. De wijzigingen zijn terug te vinden in het onderdeel ‘Staat van wijzigingen’ van het raadsvoorstel/-besluit RIS 300432;

- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 12 december 2018, tenzij gedurende bovengenoemde termijn naast het indienen van een beroep een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als dat het geval is, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.