Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StrijenStaatscourant 2018, 60862Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan “Woning naast Buitendijk 36 te Strijensas”

Logo Strijen

Burgemeester en wethouders van Strijen maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan

“Woning naast Buitendijk 36 te Strijensas” vanaf maandag 22 oktober 2018 gedurende 6 weken (dus tot 3 december 2018) tijdens de openingstijden ter inzage ligt bij het bureau Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu (ROWM) in het gemeentehuis (Waleplein 2 in Strijen).

Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 12.00 uur. Op afspraak is het mogelijk op een ander moment binnen kantoortijden de stukken in te zien.

Het ontwerp bestemmingsplan is ook te raadplegen via de website: www.ruimtelijkeplannen.nl onder “NL.IMRO. 0617.BPBDIJK36-ON01”.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op een deel van het erf bij de woning Buitendijk 36. De omvang van het perceel en de ligging in de lintbebouwing onder aan de Buitendijk maakt het vanuit stedenbouwkundig oogpunt mogelijk om een woning te realiseren.

Het bestemmingsplan waarvan nu een ontwerp ter inzage gelegd wordt, heeft tot doel daarvoor het planologisch-juridisch kader vast te stellen. Ingezetenen en belanghebbenden worden gedurende de ter inzage termijn in de gelegenheid gesteld een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Strijen, Postbus 5881, 3290 EA Strijen.

Deze zienswijze dient bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de heer A. Blankert of mevrouw A.H. Rotscheid, bereikbaar op de  telefoonnummers 088-6471202 en 088-6471228.

Strijen, 19 oktober 2018

College van burgemeester en wethoudersvan de gemeente Strijen,

Namens deze:

J. de Pee