Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HengeloStaatscourant 2018, 60770VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Fietssnelweg F35 Slachthuisweg

Logo Hengelo

2287210

Gemeente Hengelo

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Aanleiding

De fietssnelweg F35 wordt in delen aangelegd. Het tracé ter hoogte van de Slachthuisweg tussen de Eggerinksweg en de Weideweg wordt nu voorbereid. Het is niet mogelijk om de F35 op dit gehele tracé uit te voeren als vrijliggend fietspad. Dit in verband met ruimtegebrek, aanwezige bomen, eisen van Enexis en de ligging van een groot aantal kabels en leidingen langs de Slachthuisweg. Belangrijk uitgangspunt van de F35 is het comfort en de doorstroming van de fietsers te bevorderen. Voor het inpassen van de F35 in dit gebied is een ontwerp gemaakt waarbij de F35 deels als vrijliggend fietspad en deels als fietsstraat wordt uitgevoerd. De aanpassingen en de ligging van de F35 zijn weergegeven op bijgevoegde overzichtstekening. Voor de aanpassingen en de benodigde verkeersmaatregelen wordt dit verkeersbesluit genomen.

Motivering

Overwegende:

dat de fietssnelweg F35 in delen wordt aangelegd en nu het tracé ter hoogte van de Slachthuisweg tussen de Eggerinksweg en de Weideweg in uitvoering gaat;dat op dit tracé de F35 deels uitgevoerd wordt als vrijlggend fietspad en deels als fietsstraat waarop gemotoriseerd verkeer is toegestaan;dat het bieden van meer comfort en een goede doorstroming voor de fietser belangrijke uitgangspunten zijn bij de aanleg van de F35;dat de F35 dan ook op dit tracé voorrang krijgt op de aansluitende straten en erfaansluitingen;dat op het gedeelte van de Fietssnelweg F35 dat wordt ingericht als fietsstraat op de Slachthuisweg tussen de Eggerinksweg en de Slachthuisweg nr 101 het niet wenselijk is dat er vrachtauto’s rijden;dat vrachtauto’s zich niet goed laten mengen met de functie van een fietsstraat;dat uit tellingen blijkt dat het meeste vrachtverkeer vanaf de wijkring Weideweg via de Wegtersweg richting het bedrijventerrein Slachthuisweg en omgeving rijdt;dat vrachtauto’s dan ook niet over de fietsstraat hoeven te rijden omdat er een goed alternatief is;dat dit verkeersbesluit mede genomen wordt voor het verzekeren van de veiligheid op de weg;dat dit verkeersbesluit mede genomen wordt voor het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;dat dit verkeersbesluit mede genomen wordt voor het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van de functie van het gebied.

Procedure

Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. In het “Mandaatbesluit 2018” van de gemeente Hengelo is vastgesteld dat het afdelingshoofd van de afdeling Wegen, Groen en Water gemandateerd is om verkeersbesluiten te nemen.

Advies politie

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van Politie eenheid Oost-Nederland, die kan instemmen met bovengenoemde maatregel.

BESLUIT

Ten behoeve van de aanleg van de Fietssnelweg F35 op de Slachthuisweg tussen de Eggerinksweg en de Weideweg de volgende verkeersmaatregelen te nemen conform bijgevoegde overzichtstekening:

 

 • 1.

  door plaatsing van verkeersborden D02ro uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), bestuurders op de Slachthuisweg gebieden de middengeleiders aan de rechterzijde voorbij te rijden;

 • 2.

  door plaatsing van verkeersborden B6 en aanbrengen van haaientanden uit bijlage 1 van het RVV 1990, de voorrang te regelen op dit tracé van de Fietssnelweg F35;

 • 3.

  door het plaatsen van verkeersborden G11 uit bijlage 1 van het RVV 1990 een gedeelte van de Fietssnelweg F35 op dit tracé aan te wijzen als verplicht fietspad;

  4. door het plaatsen van verkeersborden C07 uit bijlage 1 van het RVV 1990 een geslotenverklaring in te stellen voor vrachtauto’s op het gedeelte van de Fietssnelweg F35 dat wordt ingericht als fietsstraat op de Slachthuisweg tussen de Eggerinksweg en de Slachthuisweg nr 101.

Hengelo 30 oktober 2018

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Wanneer u belanghebbende bent kunt u, tijdens de inzagetermijn, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht (postbus 10067, 8000 GB Zwolle) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als een bezwaarschrift.