Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2018, 60132Ruimtelijke plannenGEMEENTELIJKE COÖRDINATIEREGELING: vastgestelde bestemmingsplan Bezuidenhout, 2e herziening - Grotiusplaats, verleende omgevingsvergunning en vastgestelde beschikking Wet geluidhinder - hogere grenswaarden geluid

Logo 's-Gravenhage

Met toepassing van de Haagse Coördinatieverordening (2013) is besloten om voor het braakliggende terrein Grotiusplein ongenummerd, een nieuw bestemmingsplan vast te stellen onder gelijktijdige afstemming met de af te geven omgevingsvergunning en beschikking hogere grenswaarden voor Geluid (Wgh) ten behoeve van het bouwen van twee woontorens (Grotius I en II) met een commerciële plint op een tweelaagse parkeerkelder op het Maria Stuartplein ongenummerd (voorheen bekend als Grotiusplaats) alsmede het realiseren van een in- en uitrit, evenals een gedeeltelijke overkluizing van de Utrechtsebaan mogelijk te maken. Vanwege de coördinatie worden de hieronder vermelde besluiten gelijktijdig voor beroep ter inzage gelegd:

1. het door de gemeenteraad op 11 oktober 2018 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Bezuidenhout, 2e herziening - Grotiusplaats;

2. de door het college van burgemeester en wethouders op 16 oktober 2018 verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 woontorens (Grotius I en II) met een commerciële plint op een tweelaagse parkeerkelder op het Maria Stuartplein ongenummerd (voorheen bekend als Grotiusplaats) alsmede het realiseren van een in- en uitrit, nummer 201803421/6933892;

3. de door het college van burgemeester en wethouders op 21 september 2018 vastgestelde beschikking Wet geluidhinder - hogere grenswaarden geluid.

Terinzagelegging

bestemmingsplan 

Het vastgestelde bestemmingsplan Bezuidenhout, 2e herziening - Grotiusplaats ligt met ingang van 25 oktober 2018 gedurende een termijn van 6 weken voor eenieder op de volgende wijze ter inzage:

- digitaal op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl waar het bestemmingsplan Bezuidenhout, 2e herziening - Grotiusplaats te vinden is onder planID: NL.IMRO.0518.BP0327GGrotiuspl-50VA;

- digitaal op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen onder Bestemmingsplannen > stadsdeel Haagse Hout > Bezuidenhout, 2e herziening - Grotiusplaats;

- digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

omgevingsvergunning 

De verleende omgevingsvergunning ligt met ingang van 25 oktober 2018 gedurende een termijn van 6 weken voor eenieder op de volgende wijze ter inzage:

- digitaal op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl waar de omgevingsvergunning te vinden is onder plan-ID: NL.IMRO.0518.OV201803421-50VA;

- op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen onder Bestemmingsplannen > stadsdeel Haagse Hout > Bezuidenhout, 2e herziening - Grotiusplaats;

- digitaal bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en donderdagavond alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

beschikking hogere grenswaarden geluid

De beschikking hogere grenswaarden Wet Geluidhinder, d.d. 21 september 2018, kenmerk: ODH-2018-00086856 en de relevante documenten liggen met ingang van 25 oktober 2018 gedurende een termijn van 6 weken voor eenieder ter inzage op papier bij het Den Haag Informatiecentrum.

Beroepsmogelijkheid

Volgens artikel 3.30 en 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden de verschillende besluiten als één besluit voor beroep aangemerkt. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen tijdens de beroepstermijn, te weten vanaf 26 oktober tot en met 6 december 2018, tegen de gecoördineerde besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De beroepsgronden moeten in het beroepschrift worden opgenomen en kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

De gecoördineerde besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij gedurende bovengenoemde termijn naast het indienen van een beroep een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat het geval is, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Crisis- en herstelwet

Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepsschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepsschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.