Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 59969Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Dominee van Schuylenburglaan te Tienhoven

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het bestemmingsplan “Dominee van Schuylenburglaan” op 2 oktober 2018 door de gemeenteraad ongewijzigd is vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 26 oktober 2018 tot en met donderdag 6 december 2018 ter inzage in het kader van de beroepsmogelijkheid bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inhoud

De locatie is gelegen in Tienhoven. Het plangebied bestaat uit 8 twee‐onder‐één‐kap sociale huurwoningen van woningcorporatie Portaal, gebouwd in 1957 gelegen aan weerszijde van de Dominee van Schuylenburglaan. De 8 twee‐onder‐één‐kap woningen hebben te kampen met funderingsproblemen en mede gelet op de resterende exploitatieduur heeft Portaal besloten deze woningen te slopen. In de plaats komen 10 woningen voor de sociale huursector. Vier twee‐onder‐één‐kap en 2 blokken geschakelde woningen met ieder 3 woningen met daarbij horende voorzieningen.

De woningbouwontwikkeling past niet geheel binnen de bestaande mogelijkheden van het nu geldende bestemmingsplan. Dit heeft vooral te maken met de 2 extra woningen die worden toegevoegd. Om het plan passend te maken is het voorliggende ontwerp bestemmingsplan opgesteld.

Inzien 

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPDvSchhuylenlnTHN-VG01) vanaf vrijdag 26 oktober 2018 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan kunt u ook vanaf vrijdag 26 oktober tot en met donderdag 6 december 2018 zonder afspraak inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van vrijdag 26 oktober 2018 tot en met donderdag 6 december 2018 schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan kunnen beroep instellen. Het beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan

Op 7 december 2018 krijgt het bestemmingsplan rechtskracht en kunnen omgevingsvergunningen worden verleend. Tenzij voor deze datum, naast beroep, ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.