Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WassenaarStaatscourant 2018, 59914Ruimtelijke plannenHERZIENING BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED RAAPHORSTLAAN GEWIJZIGD VASTGESTELD

Logo Wassenaar

Burgemeester en wethouders van Wassenaar maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Wassenaar op 16 oktober 2018 de Herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied Raaphorstlaan gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in een reparatie van de bestemmingsplanregelingen op drie locaties aan de Raaphorstlaan in Wassenaar. In de herziening wordt op twee van de drie locaties onder voorwaarden één woning mogelijk gemaakt. Op de derde locatie komt een natuurbestemming, zonder bouwmogelijkheden. Het raadsbesluit en de bijbehorende bijlage waarin de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschreven, zijn als afzonderlijke bijlagen bij de plantoelichting gevoegd.

Gedurende zes weken, vanaf 25 oktober tot en met 5 december 2018, ligt het vastgestelde bestemmingsplan, inclusief het raadsbesluit voor een ieder ter inzage bij het KlantContactCentrum van het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 in Wassenaar. Het plan is ook in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0629.BPLGRAAPHLN-VG01) en de gemeentelijke website www.wassenaar.nl, onder inwoners\wonen en bouwen\bestemmingsplannen\

overzicht bestemmingsplannen. Tegelijkertijd met het vastgestelde bestemmingsplan wordt ook het definitieve Besluit hogere waarden geluid (Wet geluidhinder) ter inzage gelegd.

Beroep

Bent u het niet eens met dit besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende de termijn van terinzagelegging gemotiveerd tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt dient te worden meegezonden.

Geen beroep kan worden ingesteld door de belanghebbende die tegen het ontwerp geen zienswijze naar voren heeft gebracht of aan wie redelijkerwijs verweten kan worden geen zienswijze te hebben ingebracht.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking van het besluit tot gevolg. Daarvoor kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

Burgemeester en wethouders van Wassenaar

Wassenaar, 24 oktober 2018.