Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldambtStaatscourant 2018, 59183VerkeersbesluitenAfsluiten van de Kanaalweg/Eekerweg in Scheemda voor gemotoriseerd verkeer

Logo Oldambt

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat Innogy Windpower Netherlands B.V. een windmolenpark wil bouwen in de nabijheid van knooppunt Zuidbroek;

Dat de bouw van het windmolenpark gepaard gaat met veel (zwaar) bouwverkeer; 

Dat uit verkeersplannen behorende bij de planvorming blijkt dat gepland staat dat voor een deel van de bouw van het windmolenpark de Kanaalweg en de Eekerweg in Scheemda gebruikt gaat worden; 

Dat deze wegen een breedte hebben van ca. 4 meter en behorend tot de categorie wegen binnen de gemeente die worden aangemerkt als verbindingswegen die qua gewicht en intensiteit niet geschikt zijn voor intensief gebruik door zwaar verkeer; 

Dat de gemeente onderzoek heeft laten uitvoeren door zowel deskundigen uit de wegenbouwsector (de Oldambster Wegenbouw Combinatie als wel door een onafhankelijk ingenieursbureau (Sweco);  

Dat door beide hierboven genoemde adviseurs is aangegeven dat een dergelijk gebruik van deze route zal leiden tot een noodzaak om de weg geheel te reconstrueren inclusief aanpassing van aanliggende toegangen naar langsliggende percelen: 

Dat aan de route een woonwijk is gelegen met een basisschool op relatief korte afstand van deze route en dat vele schoolkinderen geconfronteerd zullen worden met (zwaar) bouwverkeer; 

Dat trilling- en geluidhinder, zeker op tijden dat het relatief rustig is (weekend), kan leiden tot extra overlast; 

Dat in de route een brug, in eigendom van de provincie Groningen, over het Winschoterdiep is gelegen; 

Dat aan beide zijden van deze brug haaks gelegen kruisingen zijn gelegen, enerzijds naar de woonwijk Scheemda zuid en anderzijds naar het (winkelcentrum) Scheemda, als gevolg waarvan wringende verkeersbewegingen ontstaan met kans op schade aan het wegdek; 

Dat dit deel van de route een hoge verkeersintensiteit heeft waardoor stagnatie en gevaar voor aanrijdingen/ongevallen groot is; 

Dat voor de aan-en afvoer van (zwaar) en veel bouwverkeer ten behoeve van het windmolenpark N33 cluster 3 andere en veiliger alternatieven beschikbaar zijn; 

Dat uit het rapport van Sweco met projectnummer 363148 d.d.26-09-2018 is gebleken dat; 

Alternatief B op de meeste aspecten positiever scoort dan de andere alternatieven; 

Dat het aspect verkeersveiligheid zeer positief is beoordeeld omdat de bebouwde kommen zo veel mogelijk worden vermeden en  potentiele conflictpunten (met langzaam verkeer) worden geminimaliseerd;

Dat de vergunbaarheid van alternatief B zeer positief is beoordeeld omdat er deels gebruik wordt gemaakt van (voor de aanvoer) al aangelegde infrastructuur en er minimaal sprake is van nieuw aan te leggen infrastructuur ten opzichte van de andere alternatieven;

Dat de fundering van de Kanaalweg en de Eekerweg in Scheemda ongeschikt is voor (zwaar en veel ) bouwverkeer; hetgeen bevestigd wordt door het rapport van Sweco blz. 32;

Dat eind juni 2018 het nieuwe ziekenhuis is geopend in Scheemda en het ongewenst is dat onder andere hulpverleningsverkeer op de Oude Rijksweg hinder ondervindt van (zwaar) bouwverkeer; 

Dat als gevolg van het gebruik van de Kanaalweg en de Eekerweg ook de bebouwde kom van Scheemda belast wordt met (zwaar) bouwverkeer;

Dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is geweest met de Politie Noord Nederland en dat de politie geadviseerd heeft om de Eekerweg af te sluiten met wegneembare palen;

Dat het gemeentebestuur de verantwoordelijkheid heeft voor de veiligheid van haar inwoners;

Dat het, mede gelet op de structuur van de route, voor het gemeentebestuur onaanvaardbaar is dat deze veiligheid in gevaar wordt gebracht, mede gelet op de beter en geschiktere alternatieven;

gelet op het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994.

BESLUIT

Tot het afsluiten van de Kanaalweg/Eekerweg ten westen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij  voor gemotoriseerd verkeer. De maatregel zal met wegneembare palen worden gerealiseerd. Als ondersteuning van deze maatregel worden ook attentieborden geplaatst op de Kanaalweg.

 

Oldambt, 18-10-2018

Namens Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt

Namens deze,

R.Bakker, Beleidsmedewerker Verkeer & Vervoer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt kan door iedere belanghebbende schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouder van de Gemeente Oldambt, postbus 175, 9670 AD Oldambt.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste het volgende bevatten:

 

 • 1.

  De naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  De dagtekening;

 • 3.

  Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  De gronden van het bezwaar.