Verkeersbesluit onverplicht fietspad Aa of Weerijs

Logo Zundert

 

Aanhef

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluit.

 

Op basis van het “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Zundert 2018” is deze bevoegdheid gemandateerd aan de adjunct directeur.

 

Type verkeersbesluit

Het betreft een verkeersbesluit ten behoeve van plaatsing van verkeerstekens.

 

Vereiste van besluit

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover er daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Doelstelling van besluit

Met het verkeersbesluit worden de volgende belangen van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 beoogd:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg.

- het beschermen van weggebruikers en passagiers.

- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

 

Wegcategorie

De betreffende weg heeft geen functie voor gemotoriseerd verkeer en is derhalve niet ingedeeld in een wegcategorie. De weg ligt buiten de bebouwde kom.

 

Weggebruikers

Het verkeersbesluit heeft betrekking op:

- fietsers.

- voetgangers.

 

Overwegingen

Langs de Aa of Weerijs wordt tussen het Kruispad, de Hofdreven en de Bakkebrugstraat een verhard pad aangelegd. Dit pad maakt onderdeel uit van de recreatieve fietsroute langs de Aa of Weerijs van Breda tot aan de Bakkebrugstraat, die volledig verhard wordt.

 

Aangezien het gaat om een recreatieve fietsroute, is het pad alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Brom- en snorfietsers zijn wegens het geluid en hun snelheid niet gewenst.

 

De overige kruispunten op het Kruispad hebben een geregelde voorrang. Ondanks de erftoegangsfunctie van het Kruispad, met een maximum snelheid van 60 km/uur is het voor de herkenbaarheid en eenduidigheid gewenst ook de aansluiting van het onverplichte fietspad op het Kruispad met voorrang te regelen.

 

Het onverplichte fietspad sluit aan op de erftoegangsweg Bakkebrugstraat. Ondanks dat de overige kruispunten op deze straat niet met voorrang zijn geregeld, is het door de beperkte zichtbaarheid van het fietspad vanaf de brug over de Aa of Weerijs voor de verkeersveiligheid gewenst de aansluiting van het onverplichte fietspad met voorrang te regelen.

 

Het onverplichte fietspad sluit in Rijsbergen aan op de Hofdreven. De Hofdreven is een erftoegangsweg met een maximum snelheid van 30 km/uur. Omdat de Hofdreven doodlopend is voor gemotoriseerd verkeer, waardoor er een zeer beperkte hoeveelheid verkeer is, wordt deze aansluiting niet met voorrang geregeld.

 

Om voldoende oprijzicht te creëren is het noodzakelijk om de bestaande verkeersborden F01, met onderbord "uitgezonderd landbouwverkeer" op het Kruispad te verplaatsten, van de fietsoversteek naar het noordelijke fietspad af.

 

Ten behoeve van de bereikbaarheid van het fietspad voor mindervaliden, is het gewenst om een parkeerplaats op de verharde parkeerterreinen aan De Lange Dreef en Bakkebrugstraat te reserveren voor mindervaliden.

 

De betreffende wegen zijn in beheer bij de gemeente Zundert.

 

Gehoord

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie. De politie heeft op 2 augustus 2018 positief advies gegeven.

 

BESLUIT

Op de parkeerterreinen langs De Lange Dreef en de Bakkebrugstraat elk één parkeerplaats aanwijzen voor gehandicapten, middels het plaatsen van verkeersbord E6 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

 

Het verharde pad tussen het Kruispad, de Hofdreven en de Bakkebrugstraat aanwijzen als onverplicht fietspad, middels het plaatsen van de verkeersborden G13 en G14 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord "dus niet brommen".

 

De voorrang bij de aansluiting van het onverplichte fietspad op het Kruispad en de Bakkebrugstraat regelen, middels het plaatsen van haaientanden conform artikel 80 de markering van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

 

Conform hoofdstuk IV, paragraaf 2, punt 7 van de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens de haaietanden plaatsen zonder het verkeersbord B06.

 

Het verkeersbord F01 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord "uitgezonderd landbouwverkeer" aan de noordoostzijde van het kruispunt Kruispad - De Lange Dreef verplaatsen naar het westen van het kruispunt.

 

De verkeersborden plaatsen conform de bij dit verkeersbesluit horende tekeningen (opgenomen in de bijlagen):

- "bestektekening - overzichtstekening blad 1" met nummer 18127020-O-1 - versie D-1, d.d. 12 juli 2018.

- "bestektekening - overzichtstekening blad 2" met nummer 18127020-O-1 - versie D-1, d.d. 12 juli 2018.

- “bestektekening – situatie tekeningen” met nummer 18127020-BE-1 – versie D-1, d.d. 12 juli 2018.

 

Zundert, 14 augustus 2018

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

namens dezen,

adjunct-directeur

C.L.C. Verberne

Bezwaar

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift kan gedurende zes weken na de datum van verzending van deze brief worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tevens:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank Breda, sector bestuursrecht, Postbus 90110, 4800 RA Breda vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

 

Dit verkeersbesluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de datum van openbare kennisgeving ter inzage bij de Afdeling Ruimte, gevestigd aan de Bredaseweg 2 te Zundert. U kunt dit verkeersbesluit inzien gedurende de openingstijden.

Naar boven