Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenStaatscourant 2018, 59122Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Asten Loverbosch fase 2 2017 (gewijzigd vastgesteld door de Raad)

Logo Asten

Burgemeester en wethouders van Asten maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 25 september 2018 het bestemmingsplan “Bestemmingsplan Asten Loverbosch fase 2 2017” gewijzigd heeft vastgesteld.

Deze wijzigingen hebben betrekking op:

 • 1.

  De fasering van het bouwprogramma in het bestemmingsplan;

 • 2.

  De bestemmingsgrenzen zijn op een aantal punten minimaal aangepast om beter aan te sluiten bij het inmiddels uitgewerkte inrichtingsplan voor de wijk;

 • 3.

  De aanduiding ‘maximum bouwpercentage (%)’ bij de bestemming maatschappelijk is komen te vervallen;

 • 4.

  Het beeldkwaliteitsplan is komen te vervallen (de hele wijk is welstandsvrij).

U kunt de stukken inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0743.BP02016004-VS01. Op de gemeentelijke website www.asten.nl kunt u nadere informatie vinden.

Tevens ligt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan met bijbehorende stukken met ingang van 19 oktober 2018 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212. U hoeft geen afspraak te maken om de stukken in te zien. Een afspraak maken is wel nodig als u vragen wilt stellen over de stukken die ter inzage liggen.

Tegen het besluit van de gemeenteraad inzake vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van 20 oktober 2018 gedurende 6 weken een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend, danwel door belanghebbenden aan wie niet verweten kan worden dat zij niet tijdig een zienswijze ingediend hebben.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van 6 weken kunnen geen beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift tevens een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Bij verschillen tussen de digitale en de papieren versie van het bestemmingsplan is de digitale versie doorslaggevend.