Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2018, 59036VerkeersbesluitenOntwerp verkeersbesluit blauwe zone poort Halfweg

Logo Heerhugowaard

INT18-3602

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van leefbaarheid van het gebied, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade is het gewenst om op het parkeerterrein achter Poort Halfweg tijdens winkeltijden een blauwe zone in te stellen.

Het gaat om de volgende maatregel:

•Het instellen van een parkeerschijf zone op het parkeerterrein achter Poort Halfweg (op bijgevoegde schets is de situatie weergegeven).

Met het bovenstaande wordt beoogd de beschikbare parkeerplaatsen zo goed mogelijk te gebruiken.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd, namens de korpschef, met een vertegenwoordiger van de politie, eenheid Noord-Holland. De politie adviseert positiefop het voorgenomen besluit middels e-mail van 15 oktober 2018.

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen spreken burgemeester en wethouders het voornemen uit om het een parkeerschijf zone in te stellen op het parkeerterrein achter Poort Halfweg.

Bebording volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeersteken (RVV) 1990:

Bijlage 1, hoofdstuk E Parkeren en Stilstaan

Afbeelding Bordnummer Omschrijving

E10 met OB201p Begin parkeerschijf zone met onderbord

E11 Einde parkeerschijf zone

H.Brouwer

Heerhugowaard, 18 oktober 2018

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard

MEDEDELINGEN

Wilt u het besluit inzien?

Het besluit ligt tot en met 29 november 2018 ter inzage. U kunt het besluit op de informatiebalie van het Gemeentehuis Heerhugowaard, Parelhof 1, inzien op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 10:00 tot 20.00 uur.

Welke stukken liggen ter inzage?

• Het ontwerp verkeersbesluit

Wilt u uw mening geven?

Voordat het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit neemt, wordt het ontwerpbesluit ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken, dat is tot en met 29 november 2018. De gemeente volgt in dit geval de procedure volgens de artikelen 3:15 en 3:16 Algemene wet bestuursrecht.

Het is voor iedereen mogelijk zijn mening te geven over dit ontwerpbesluit. Dat kan door het indienen van een zienswijze tijdens de periode waarin het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Een zienswijze kan schriftelijk , per e-mail of mondeling worden ingediend. Wilt u uw zienswijze mondeling toelichten, maak dan eerst een afspraak bij de gemeente via tel. 14 072. De gemeente zal, mochten er meer mensen behoefte hebben om een mondelinge zienswijze te geven, mogelijk een hoorzitting organiseren.

De zienswijzen op het ontwerpbesluit zullen worden meegenomen in de definitieve beslissing van burgemeester en wethouders. Op het definitief besluit is alleen beroep mogelijk door diegenen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit. (of kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest)

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met dhr. H. Brouwer, tel 14 072, of via e-mail naar post@heerhugowaard.nl