Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2018, 58987VerkeersbesluitenVerkeersbesluit opheffen en instellen voorrangsregelingen Helperzoom

Logo Groningen

Kenmerk: 6917508

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de Politie Eenheid Noord-Nederland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking, afdeling Infrastructuur, team Verkeer  over maatregel en plaatsing. Het advies is als bijlage toegevoegd.

Motivering

Groningen is een echte fietsstad. Nergens ter wereld wordt zoveel gefietst als in de stad Groningen. In de stad vindt 60% van alle vervoersbewegingen plaats met de fiets. De belangrijkste redenen voor dit hoge fietsaandeel is de snelheid en het gemak van de fiets in de compacte stad Groningen. Het aantal fietsverplaatsingen is in de afgelopen jaren toegenomen en de verwachting is dat deze groei zich in de toekomst doorzet. De gemeente Groningen werkt daarom samen met partners als de provincie en andere gemeenten aan het verbeteren van schakels in het netwerk.

De Helperzoom is onderdeel van het hoofdnetwerk in de stad Groningen. Tevens is het een onderdeel van de toekomstige Fietsroute Plus Groningen-Haren(-Zuidlaren) en is de route aangemerkt als Slimme Route. Het Groningse fietsnetwerk bestaat uit belangrijke assen en is verweven met het onderliggende fijnmazige basisnetwerk in de wijken en buurten.

De fietsroute op de Helperzoom heeft nog niet de gewenste kwaliteit. Door de aanleg van een vrijliggend fietspad dat in twee rijrichtingen bereden kan worden aan de oostzijde van de Helperzoom wordt een kwaliteitsverbetering in comfort en veiligheid doorgevoerd voor fietsers die gebruik maken van deze route.

In het voorbereidingsproces voor de keuze van het tracé van het fietspad langs de Helperzoom is uitvoerig gesproken met bewoners uit de omgeving en belanghebbenden. De gesprekken met bewoners en andere belanghebbenden zijn uitgewerkt in een participatierapport. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van alle ontvangen reacties, de aanpassingen naar aanleiding van de reacties en alle alternatieven die tijdens de interactieve participatiebijeenkomsten zijn besproken.

Het fietspad langs de Helperzoom maakt onderdeel uit van de Fietsstrategie Groningen 2015-2025, vastgesteld door de gemeenteraad op 22 april 2015 (kenmerk 4937390), het Uitvoeringsprogramma Fietsstrategie Groningen 2015-2025, vastgesteld door de gemeenteraad op 24 juni 2015 (kenmerk 4982864) en Projecten Fietsstrategie, vastgesteld door de gemeenteraad op 16 december 2016 (kenmerk 5213220).

Voor het trajectdeel Saaksumborg, gelegen tussen het kruispunt met de Saaksumborg en het kruispunt met de Esserweg, zijn drie basisvarianten uitgewerkt en aan bewoners en belanghebbenden voorgelegd. In juni 2016 heeft de gemeente een beoordeling van de drie basisvarianten laten uitvoeren. Deze beoordeling liet zien dat er veel draagvlak is voor een fietsroute via het huidige tracé Esserhaag en geen draagvlak voor de varianten die gebruik maken van de Saaksumborg (varianten rechtdoor). In de commissievergadering Beheer en Verkeer van 14 september 2016 is daarom besloten het traject verder te vervolgen waarbij de variant via het huidige tracé werd uitgewerkt.

Voor het trajectdeel Helperzoom, gelegen tussen het kruispunt met de Saaksumborg en het kruispunt met de Helperbrink, zijn meerdere varianten uitgewerkt en aan bewoners en belanghebbenden voorgelegd. Op 10 mei 2016 heeft een inloopavond plaatsgevonden en vervolgens is op 27 juni 2016 een klankbordgroep van bewoners en belanghebbenden samengekomen om de varianten te bespreken te beoordelen. Hierna heeft een verdiepingsslag plaatsgevonden en toetsing haalbaarheid en effecten op bomen en ecologie. Op basis van de beoordeling bleek dat de variant Oostzijde, waarbij het fietspad tussen de bomen en het water wordt gerealiseerd, op de meeste onderdelen goed scoorde. Op basis daarvan is besloten deze variant verder uit te werken.

De participatie heeft meer inzicht verschaft in de belangen en standpunten van de betrokkenen. Het proces en de gevoerde dialoog hebben bijgedragen tot wederzijds begrip en inzicht bij zowel bewoners als ontwerpers van de gemeente. Dit participatieproces heeft bijgedragen aan het maken van een evenwichtigere tracékeuze voor het fietspad met groot draagvlak binnen de participatiegroep.

De inbreng van de bewoners (aanpassingen en alternatieven) en de oorspronkelijke ontwerpen zijn getoetst aan de randvoorwaarden uit de Fietsstrategie, de beleidskaders voor bomen, groen en ecologie en de wet- en regelgeving.

Het fietspad dat aan de oostzijde van de Helperzoom wordt gerealiseerd heeft over het gehele traject voorrang op zijwegen die het fietspad kruisen. Het pad wordt voor het grootste deel van het tracé gerealiseerd op de plek waar nu het voetpad tussen het water en de bomenrij ligt. Dit voetpad vervalt door de realisatie van het vrijliggend fietspad, vanwege het ruimteprofiel is fysiek niet mogelijk om een voetpad te realiseren op die locatie omdat dit onder andere teveel ten koste gaat van groen en waardevolle ecologie. Aan de westzijde van de rijbaan van de Helperzoom is een voetpad aanwezig waar de voetgangers gebruik van kunnen maken. Ten behoeve van de oversteek over de Helperzoom worden oversteekvoorzieningen voor voetgangers gerealiseerd. Daarnaast is het gebruik van het fietspad door voetgangers ook toegestaan.

 

Door de realisatie van het vrijliggend fietspad ontstaat de mogelijkheid de rijbaan van de Helperzoom te reconstrueren. De ruimte die daarbij ontstaat komt ten goede aan de kwaliteit van de openbare ruimte en wordt gebruikt als groencompensatie.

De volgende maatregelen worden daarbij uitgevoerd:

- versmallen van de rijbaan van 9 naar 6 meter breedte;

- verwijderen van de fietsstroken op de rijbaan van de Helperzoom;

- de inrichting van een aantal kruispunten wordt gewijzigd, de Helperzoom blijft voorrang behouden op de zijwegen;

- de voetgangersoversteekplaats ter hoogte van het kruispunt met de Savornin Lohmanlaan wordt verplaatst naar de Bloemersmaborg;

- het toegankelijk maken van de bestaande bushaltes langs de Helperzoom.

 

Voor het uitvoeren van een aantal onderdelen van de reconstructie en het realiseren van het fietspad is een verkeersbesluit vereist. In dit voorliggende verkeersbesluit wordt specifiek ingegaan op het opheffen en  instellen van voorrangsregelingen op de kruispunten van de Helperzoom.

Voor de andere aspecten van de reconstructie worden separaat verkeersbesluiten genomen. Deze verkeersbesluiten hebben betrekking op:

- het aanwijzen van een verplicht fietspad dat in twee rijrichtingen bereden kan worden langs de Helperzoom;

- het opheffen van een verplicht fietspad en het aanwijzen van een onverplicht fietspad dat in twee rijrichtingen bereden kan worden langs Saaksumborg;

- het opheffen en aanwijzen van voetgangersoversteekplaatsen;

- het opheffen van het parkeerverbod aan de noordoostzijde van de Helperzoom.

 

Het project Aanpak Ring Zuid wordt ter hoogte van de Helperbrink een tunnel onder de spoorlijn gerealiseerd. De weg die in de tunnel wordt gerealiseerd sluit aan op de Helperzoom. De verkeersmaatregelen en het ontwerp van deze aansluiting behoren tot het project van de Helperzoomtunnel en zijn daarom niet in dit verkeersbesluit opgenomen.

In de huidige situatie dienen bestuurders die zich op zijwegen van de Helperzoom bevinden voorrang te verlenen aan bestuurders op de Helperzoom. De kruispunten zijn in de huidige situatie ingericht als voorrangskruispunt of ingericht als in-/uitritconstructie. In de nieuwe situatie die na de reconstructie ontstaat, blijft het voorrangsprincipe op de Helperzoom gelijk aan de huidige situatie. Alle aansluitingen op de Helperzoom aan de westzijde (zijde Helpman) zijn vormgegeven als voorrangskruispunt op een plateau, alle aansluitingen aan de oostzijde (zijde fietspad) zijn vormgegeven is in-/uitritconstructie. De voorrangssituatie op het fietspad aan de oostzijde, de oversteekbaarheid van de rijbaan van de Helpman voor fietsers en voetgangers en een goede verdeling van de snelheidsremmende werking van de plateaus in de rijbaan van de Helperzoom ter hoogte van de aansluitingen aan de westzijde.  

De nieuwe inrichting van de kruispunten en aansluitingen op de rijbaan van de Helperzoom zijn hierna weergegeven.

- Kruispunt Helperzoom – ontsluiting Kinderwerktuin Helperzoom: in de huidige situatie een voorrangskruispunt, in de nieuwe situatie wordt hier een in-/uitritconstructie gerealiseerd.

- Kruispunt Helperzoom – Händellaan: in de huidige situatie een in-/uitritconstructie, in de nieuwe situatie wordt hier een voorrangskruispunt op een kruispuntplateau gerealiseerd.

- Kruispunt Helperzoom – ontsluiting Tuinwijck: in de huidige situatie een voorrangskruispunt, in de nieuwe situatie wordt hier een in-/uitritconstructie gerealiseerd.

- Kruispunt Helperzoom – De Savornin Lohmanlaan: in de huidige situatie een in-/uitritconstructie, in de nieuwe situatie wordt hier een voorrangskruispunt op een kruispuntplateau gerealiseerd.

- Kruispunt Helperzoom – Bloemersmaborg: in de huidige situatie een in-/uitritconstructie en deze blijft in de nieuwe situatie gehandhaafd.

- Kruispunt Helperzoom – Nolenslaan: in de huidige situatie een in-/uitritconstructie, in de nieuwe situatie wordt hier een voorrangskruispunt op een kruispuntplateau gerealiseerd.

- Kruispunt Helperzoom – Kooiweg: in de huidige situatie een in-/uitritconstructie en deze blijft in de nieuwe situatie gehandhaafd.

- Kruispunt Helperzoom – Colijnlaan: in de huidige situatie een in-/uitritconstructie, in de nieuwe situatie wordt hier een voorrangskruispunt op een kruispuntplateau gerealiseerd.

- Kruispunt Helperzoom – Goeman Borgesiuslaan - Saaksumborg: in de huidige situatie loopt de voorrangsweg vanaf de Helperzoom naar de Saaksumborg en vise versa en dienen bestuurders die zich op de Goeman Borgesiuslaan bevinden voorrang te verlenen aan bestuurders die zich bevinden op de Helperzoom of op de Saaksumborg. In de nieuwe situatie loopt de voorrangsweg vanaf de Helperzoom naar de Goeman Borgesiuslaan en vise versa en dienen bestuurders die zich op de Saaksumborg bevinden voorrang te verlenen aan bestuurders die zich bevinden op de Helperzoom of op de Goeman Borgesiuslaan.

 

Het vrijliggend fietspad langs de Helperzoom en de Saaksumborg kruist de Saaksumborg ten noorden van het kruispunt nabij huisnummer 1 en huisnummer 29. Bestuurders op de Saaksumborg dienen bij dit kruispunt voorrang te verlenen aan bestuurders op het vrijliggend fietspad.

Gelet op artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is het nemen van een verkeersbesluit noodzakelijk is voor het verwijderen en aanbrengen van de verkeersborden B3, B4, B5 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en voor het aanbrengen of verwijderen van haaientanden op het wegdek.

De verkeersmaatregelen in dit besluit strekken conform artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 tot het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Het belang van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer is door het instellen van voorrangssituaties in het geding, maar dat dit belang minder zwaar weegt dan de hierboven genoemde belangen die gediend worden met het instellen van deze voorrangssituaties.

Besluit

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen, door het verwijderen van de verkeersborden B4, B5 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en door verwijderen van haaientanden op het wegdek, tot het opheffen van de voorrangssituatie op de onderstaande kruispunten:

- Kruispunt Helperzoom – ontsluiting Kinderwerktuin Helperzoom.

- Kruispunt Helperzoom – ontsluiting Tuinwijck.

 

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen, door het verwijderen van de verkeersborden B4 en B5 van bijlage 1 van het RVV 1990, door het verplaatsen van de verkeersborden B6 van bijlage 1 van het RVV 1990, door het verplaatsen van de verkeersborden B1 van het RVV 1990 met onderbord waarop de voorrangssituatie wordt toegelicht en door het verplaatsen van haaientanden op het wegdek, tot het wijzigen van de voorrangssituatie op het kruispunt Helperzoom – Goeman Borgesiuslaan – Saaksumborg, zodanig dat bestuurders die zich op de Saaksumborg bevinden voorrang dienen te verlenen aan bestuurders die zich bevinden op de Helperzoom of op de Goeman Borgesiuslaan.

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen, door het plaatsen van de verkeersborden B3 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en door aanbrengen van haaientanden op het wegdek, tot het instellen van een voorrangssituatie op de onderstaande kruispunten:

- Kruispunt Helperzoom – Händellaan, zodanig dat bestuurders die zich op de Händellaan begeven voorrang dienen te verlenen aan bestuurders die zich op de Helperzoom begeven.

- Kruispunt Helperzoom – De Savornin Lohmanlaan, zodanig dat bestuurders die zich op de De Savornin Lohmanlaan begeven voorrang dienen te verlenen aan bestuurders die zich op de Helperzoom begeven.

- Kruispunt Helperzoom – Nolenslaan, zodanig dat bestuurders die zich op de Nolenslaan begeven voorrang dienen te verlenen aan bestuurders die zich op de Helperzoom begeven.

- Kruispunt Helperzoom – Colijnlaan, zodanig dat bestuurders die zich op de Colijnlaan begeven voorrang dienen te verlenen aan bestuurders die zich op de Helperzoom begeven.

- Kruispunt FietsroutePlus - Saaksumborg, zodanig dat bestuurders die zich op de Saaksumborg begeven voorrang dienen te verlenen aan bestuurders die zich op de FietsroutePlus begeven.

 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon 14 050.

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaar indient;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- uw handtekening. 

 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt. 

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen 

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen,

namens deze,       

 

 

E.A. Tollenaar

teamleider, directie Ruimtelijk Beleid en Ontwerp