Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2018, 58606OverigOntwerpbesluit omgevingsvergunning Tjaarlingermeer Heerhugowaard

Logo Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 Wabo af te wijken van de voorschriften van het bestemmingsplan Zuidoosthoek voor:

Locatie

Tjaarlingermeer 2A en 2B

Werkzaamheden

Het bouwen van twee vrijstaande woningen

De aanvraag met ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 18 oktober zes weken ter inzage. U kunt de stukken digitaal inzien via www.heerhugowaard.nl/juridischloket/terinzageliggendestukken.Of u kunt terecht aan het omgevingsloket in het gemeentehuis. Ook daar kunt u de stukken digitaal inzien.

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.

Indien u dit schriftelijk wilt doen, dient u uw zienswijze te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.

Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken bij onze contactpersoon, mevr. S. Smit-Praat, tel: 06-10412624.

In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijze betrekking heeft.

 

Heerhugowaard, 16 oktober 2018

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.

42OV60s