Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2018, 58602OverigCoördinatieregeling: ontwerp-bestemmingsplan Stadshart Lapis Lazuli, ontwerpbesluit omgevingsvergunning, ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder en m.e.r. beoordelingsbesluit ter inzage

Logo Heerhugowaard

De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft op 27 maart 2018 besloten toepassing te geven aan de coördinatieregeling m.b.t. het bestemmingsplan Stadshart Lapis Lazuli, het bouwplan en het verzoek hogere waarde Wet geluidhinder.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de volgende ontwerpbesluiten ter inzage liggen:

 

  • 1.

    het ontwerp-bestemmingsplan Stadshart Lapis Lazuli;

  • 2.

    het ontwerpbesluit Omgevingsvergunning;

  • 3.

    het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder.

 

Coördinatieregeling

De coördinatieregeling maakt het mogelijk de benodigde besluiten voor een planologische ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren. Het college van burgemeester en wethouders verzorgt de coördinatie tussen de vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning en het besluit hogere waarde Wet geluidhinder. De bevoegdheid tot vaststelling van het bestemmingsplan is in handen van de gemeenteraad.

 

Plangebied en inhoud bestemmingsplan en omgevingsvergunning

Het bestemmingsplan ‘Stadshart Lapis Lazuli’ maakt de ontwikkeling van een appartementencomplex met 207 woningen mogelijk op de 'Reservelocatie', aan De Parelhof en het Stadsplein in het Stadshart. In de plint van het gebouw zijn aan pleinzijde twee ruimtes voor de toevoeging van leisure, horeca, maatschappelijke en dienstverlenende functies. Detailhandel behoort niet tot de mogelijkheden De functies dragen bij aan de levendigheid van het Stadshart en in het bijzonder het Stadsplein. Aan de Parelhofzijde komen op de eerste twee verdiepingen atelierwoningen met kleinschalige bedrijvigheid, waarboven gewoond kan worden.

Het bebouwingsconcept is het principe van een gesloten bouwblok met variaties in openingen, gebouwhoogte, uitkragingen en accenten. In de binnenruimte van het gebouw bevindt zich op de verdieping een groene buitenruimte ten behoeve van het wonen met daaronder voor de bewoners een parkeergarage op de begane grond.

 

Ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de gevels van het te realiseren bouwplan hoger is dan de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder.

Onderzocht en gemotiveerd is dat maatregelen aan de weg of verlaging van de maximum snelheid niet wenselijk of afdoende zijn. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Hierdoor is het mogelijk een procedure hogere grenswaarden te doorlopen. In samenhang met het ontwerp-bestemmingsplan wordt daarom tevens de vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder voorbereid.

   

M.e.r.beoordelingsbesluit

Op grond van het Besluit m.e.r. is het bestemmingsplan een m.e.r.beoordelingsplichtig besluit. Ten behoeve van de m.e.r.beoordeling is een aanmeldnotitie opgesteld, die als bijlage in het ontwerp-bestemmingsplan Stadshart Lapis Lazuli is opgenomen. Op grond van deze aanmeldnotitie heeft het college van burgemeester en wethouders op 9 oktober 2018 besloten dat er geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden opgesteld voor het bestemmingsplan Stadshart Lapis Lazuli, aangezien de ontwikkelingen die dit bestemmingsplan mogelijk maakt, geen ‘belangrijke nadelige gevolgen’ voor het milieu met zich brengen. Het m.e.r.beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor, los van het voor te bereiden besluit (het bestemmingsplan), rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Een ieder kan zijn/haar opvatting over het m.e.r.beoordelingsbesluit via een zienswijze kenbaar maken in het kader van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.

 Terinzageligging

Het ontwerpbestemmingsplan (inclusief vormvrije m.e.r.beoordeling), het ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder liggen met ingang van donderdag 18 oktober 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Parelhof 1 in Heerhugowaard. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur.

 

Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl . Als u bij zoekterm de naam Stadshart Lapis Lazuli invult of de volgende code: IDN NL.IMRO.0398.BP77STADSHARTLAP-ON01 wordt u direct naar het plan geleid.

 

Zienswijzen

Gedurende de termijn dat genoemde ontwerpbesluiten ter inzage liggen kan een ieder zijn/haar zienswijze schriftelijk en/of mondeling kenbaar maken.

Voor zover de zienswijze zich richt op het ontwerpbestemmingsplan, zal deze ter behandeling worden voorgelegd aan de gemeenteraad bij het voorstel over vaststelling van het bestemmingsplan.

De zienswijzen met betrekking tot de ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerp-besluit hogere waarde Wet geluidhinder kunnen gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders dat het bevoegd orgaan is voor deze besluiten.

U wordt verzocht duidelijk aan te geven op welk onderdeel (bestemmingsplan of omgevingsvergunning) uw zienswijze betrekking heeft.

 

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Eventuele zienswijzen tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kunnen ingebracht worden als zienswijze tegen het bijbehorende ontwerp-bestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning.

 

De schriftelijke zienswijzen, onder vermelding van het betreffende ontwerpbesluit, de inhoud en voorzien van datum, uw naam en adres en handtekening kunt u sturen aan gemeenteraad of college van burgemeester en wethouders, t.a.v. mevrouw S. Jansma, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. Het is niet mogelijk zienswijzen per email in te dienen.

 

Voor het mondeling kenbaar maken van uw zienswijze kunt u tijdens werkdagen telefonisch op nummer 14072 een afspraak maken met mevrouw S. Jansma, tot drie dagen vóór de afloop van de termijn van terinzagelegging.

 

Heerhugowaard, 16 oktober 2018

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard

42RO19S