Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LarenStaatscourant 2018, 58088Ruimtelijke plannenBekendmaking Voorontwerpbestemmingsplan “Centrum Laren 2018”

Logo Laren

 

Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend, dat een nieuw bestemmingsplan “Centrum Laren 2018” (NL.IMRO.0417.BPCentrumLRN2018-Vo01) wordt voorbereid.

Het plangebied

Het bestemmingsplangebied beslaat het centrum van het dorp. Centraal in het gebied ligt de Brink. Het bestemmingsplan wordt omsloten door de bestemmingsplannen Zevenend-Postiljon, Laren-west en Laren-noord.

Inhoud bestemmingsplan

Het voorontwerpbestemmingsplan is hoofdzakelijk conserverend van aard. Belangrijke bestemmingen zijn wonen, horeca, detailhandel, dienstverlening en bedrijven. Het voorontwerpbestemmingsplan voorziet ook in een regeling waarbij het aantal horeca-vestigingen alleen onder strikte voorwaarden mag toenemen.

Procedure

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 12 oktober gedurende zes weken ter inzage gelegd bij de balie Bouwen en vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie aan de Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier terecht op afspraak. Neemt u hiervoor telefonisch contact op met de BEL-combinatie 14 035. Tevens is het voorontwerp- bestemmingsplan te raadplegen op de website van de gemeente www.laren.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder een inspraakreactie indienen. Inspraakreacties kunt onder vermelding van “inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan Centrum Laren” sturen naar:

Het college van burgemeester en wethouders van Laren

Postbus 71

3755 ZH Eemnes

Informatie avond en

Op 29 en 30 oktober is een informatieavond in het Brinkhuis, Brink 29 in Laren. Tijdens deze informatieavonden wordt van 19.30 uur tot 20.00 uur een presentatie gegeven over het bestemmingsplan en de –procedure. Vanaf 20.00 uur kunt u vrij inlopen en het bestemmingsplan en de plankaarten bekijken en uitleg vragen aan een van onze medewerkers.

Informatie

Voor meer informatie over het voorontwerp bestemmingsplan kan contact worden opgenomen met de heren De Jong of Lugard van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de BEL Combinatie, telefoon: 14035