Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 5791

Gepubliceerd op 31 januari 2018 09:00

Delft, verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Brasserskade 89

Logo Delft

 

 

 

 

Nr. 3608667

 

Burgemeester en wethouders van Delft,

 

Gelet op:

- artikel 18 lid 1 d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

- artikel 15 lid 1 van de WVW 1994, ingevolge de verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

- artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge de verwijdering van het verkeersteken E6 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

- artikel 24 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de Chef van politie van de Eenheid Den Haag;

 

Overwegende dat:

- de in dit verkeersbesluit genoemde wegen zijn gelegen op het grondgebied van de gemeente Delft, zijn gelegen binnen de bebouwde kom van Delft en in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Delft;

- aangegeven is dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van de toegewezen individuele gehandicaptenparkeerplaats;

- deze individuele gehandicaptenparkeerplaats dan ook kan worden opgeheven;

- het doel van het opheffen van de individuele gehandicaptenparkeerplaats is om de parkeerplaats ook weer beschikbaar te stellen voor andere weggebruikers met een motorvoertuig;

- het treffen van een verkeersmaatregel als een normale maatschappelijke ontwikkeling wordt beschouwd waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

- de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de bruikbaarheid van de weg te waarborgen c.q. te vergroten voor alle weggebruikers die de beschikking hebben over een motorvoertuig en gebruik kunnen maken van de parkeerplaats;

- het college van burgemeester en wethouders, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van het gewijzigde mandaatbesluit van 27 september 2011 is gemandateerd aan de gemeentedirecteur, waarbij ondermandaat is verleend aan het afdelingshoofd Ruimte & Economie Advies;

- er overeenkomstig artikel 24 van het BABW op 26 januari 2018 overleg is gevoerd met de Chef van politie van de Eenheid Den Haag en dat er positief is geadviseerd;

 

 

 

 

 

gelet op het voorgaande

 

BESLUITEN:

 

• door het verwijderen van het bord model E6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en het onderbord met daarop weergegeven het kenteken van het desbetreffende voertuig de individuele gehandicaptenparkeerplaats op de Brasserskade ter hoogte van pandnummer 89 op te heffen;

 

• het verkeersbesluit, met nummer 563951, gedateerd 13 mei 2005, voor het instellen van de in sub 1 genoemde individuele gehandicaptenparkeerplaats hierbij in te trekken;

 

• de verkeersborden te verwijderen.

 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

Namens het college,

Mevrouw L.E. van Reenen

Afdelingshoofd Ruimte & Economie Advies

Delft, 29 januari 2018

Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u bi nnen 6 weken na dagtekening een

bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft. Hoe u dat doet,

kunt u lezen op www.delft.nl/bezwaarschrift.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van di t besluit niet. Degenen die een

bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, als er sprake is van spoedeisend belang, ook op

grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursre cht, bij de president van de

Arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH

’s-Gravenhage vragen een voorlopige voorziening te treff en. Voor het behandelen van een

dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl