Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenStaatscourant 2018, 5784Ruimtelijke plannenZonneakker De Watering (Coördinatieregeling)

Logo Coevorden

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden maakt, op grond van de artikelen 3.8 en 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 2 februari 2018, voor een periode van zes weken voor eenieder ter inzage liggen:

  • 1.

    het ontwerp-bestemmingsplan Zonneakker De Watering, bestaande uit regels, een verbeelding (kaart) en een toelichting met bijlagen;

  • 2.

    de ontwerp-omgevingsvergunningen (kenmerk 28952-2017, 28954-2017) voor de realisatie van de hiervoor genoemde zonneakker.

 

Het plan

Het plan omvat de realisatie van een zonneakker op twee deelgebieden gelegen tussen het Dwarspad en de N34 nabij Coevorden. Het projectgebied is in totaal ca 22 hectare groot, en kan gaan voorzien in circa 17.500.000 kWh/jaar aan duurzaam opgewekte energie.

 

Coördinatieregeling

Artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening Coevorden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. Dat wil zeggen dat de voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten tegelijk worden behandeld. De aanvrager heeft verzocht om op grond van de coördinatieverordening naast het verzoek om herziening van het bestemmingsplan ook de omgevingsvergunningen voor de realisatie van een zonneakker.

 

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?

Het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunningen kunnen op afspraak worden ingezien van vrijdag 2 februari 2018 tot en met donderdag 8 maart 2018 tijdens openingstijden van het Hof van Coevorden ter inzage in het Klantcontactcentrum. Na telefonische afspraak met de afdeling Leefomgeving, team Omgevingsontwikkeling (telefoonnummer 14-0524) is inzage in de stukken buiten openingstijden mogelijk. Desgewenst kan op de afdeling een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Zienswijzen

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging van de stukken zijn of haar zienswijze mondeling of schriftelijk bij de gemeenteraad indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen gestuurd worden naar Postbus 2, 7740 AA te Coevorden. Degene die mondeling een zienswijze naar voren wil brengen, dient dit uiterlijk een week voor afloop van bovenstaande termijn kenbaar te maken. Hiertoe dient contact opgenomen te worden met het Klantcontactcentrum in het Hof van Coevorden voor het maken van een afspraak.Alleen als u nu uw zienswijze naar voren brengt, kunt u in een later stadium in beroep gaan. De naar voren gebrachte zienswijzen worden mede ter inzage gelegd. Indien u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens bekend worden gemaakt, dan kunt u daarom verzoeken.

 

Coevorden, 1 februari 2018.

Het college van B&W voornoemd,