Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZederikStaatscourant 2018, 57704Ruimtelijke plannenGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Leerbroek, Kaatsbaan ongenummerd” ter inzage

Logo Zederik

Het college van Zederik maakt bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 24 september 2018 het bestemmingsplan “Leerbroek, Kaatsbaan ongenummerd” gewijzigd heeft vastgesteld. Vanaf 12 oktober 2018 ligt het raadsbesluit met het vastgestelde bestemmingsplan zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Ook kunt u de documenten inzien op www.zederik.nl/bestemmingsplannen of via www.ruimtelijkeplannnen.nl.

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van een vrijstaande woning aan de Kaatsbaan in Leerbroek. De wijzigingen betreffen:

  • 1.

    een redactionele wijziging in de toelichting (m.b.t. de beschrijving van het perceel);

  • 2.

    een wijziging van de ontsluiting van de woning en het parkeren.

 

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest, kunnen tijdens de inzagetermijn schriftelijk beroep instellen op het plan.

 

Daarnaast kan iedereen beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad in het plan bij de vaststelling heeft aangebracht.

Het beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als beroep is ingesteld kan er een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zonder een dergelijk verzoek treedt het besluit in werking met ingang van de dag nadat de beroepstermijn afloopt.

 

Tevens bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen en een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen via digitaalloket.raadvanstate.nl. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.

Voor de behandeling van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.