Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 5726

Gepubliceerd op 31 januari 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Gemeente Delft, verkeersbesluit Balistraat, aanwijzen parkeergelegenheid voor opladen elektrische voertuigen

Logo Delft

Nummer: 3602618

Burgemeester en wethouders van Delft,

Gelet op:

 • -

  artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • -

  artikel 15 lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • -

  artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge het plaatsen en verwijderen van borden model E4 zoals bedoeld in Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en het plaatsen en verwijderen van onderborden moet geschieden krachtens een verkeerbesluit;

 • -

  krachtens artikel 14 van het BABW wordt de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking gebracht;

 • -

  artikel 24 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie;

Overwegende dat:

 • -

  dit verkeersbesluit betrekking heeft op de Balistraat in Delft;

 • -

  de Balistraat gelegen is in de Indische Buurt-Zuid in de wijk Vrijenban;

 • -

  de straat ter hoogte van huisnummer 6 als woonstraat kan worden gekenmerkt;

 • -

  een bewoner van de Timorstraat een aanvraag heeft ingediend voor het plaatsen van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen;

 • -

  Delft elektrisch rijden wil faciliteren door het uitbreiden van het netwerk van openbare laadinfrastructuur in de openbare ruimte;

 • -

  Delft meedoet aan de Concessie openbare laaddiensten elektrisch vervoer die, in samenwerking met een aantal gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), is aanbesteed door de gemeente Rotterdam;

 • -

  het stimuleren van elektrische mobiliteit past in de gemeentelijke ambities omtrent duurzaamheid;

 • -

  het gebruik van elektrische voertuigen bijdraagt aan een schonere lucht, minder uitstoot van CO2 en minder geluidsoverlast;

 • -

  het voor het stimuleren van elektrische mobiliteit van belang is dat er over een netwerk van elektrische oplaadpunten kan worden beschikt;

 • -

  spreiding daarvan over de stad daarbij cruciaal is, waarbij het streven is om een dekkend netwerk te realiseren;

 • -

  een dergelijk oplaadpunt onder meer gerealiseerd kan worden door de inrichting van de parkeerplaatsen aan de Balistraat;

 • -

  er per elektrische oplaadpaal twee elektrisch aangedreven voertuigen gelijktijdig kunnen worden opgeladen;

 • -

  het nodig is om de betreffende parkeerplaatsen middels een verkeersbesluit aan te wijzen als zijnde parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen;

 • -

  het wenselijk is twee parkeerplaatsen bij de oplaadpaal aan de Balistraat aan te wijzen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen;

 • -

  er gezien de behoefte voor het opladen van elektrische auto’s ten tijde van het nemen van het besluit nu één vak wordt ingericht als zijnde een parkeerplaats om een elektrisch voertuig te kunnen opladen;

 • -

  tot de daadwerkelijke inrichting van het tweede parkeervak wordt overgegaan op het moment dat de vraag naar elektrische oplaadpunten hiertoe aanleiding geeft;

 • -

  de onder ‘besluiten’ genoemde weg in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Delft;

 • -

  overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de chef van politie en dat er positief is geadviseerd;

 • -

  de gemeente daarom aan het verzoek van de aanvrager tegemoet wil komen;

 • -

  op de Balistraat, ter hoogte van huisnummer 6, daarom een oplaadpunt voor elektrische voertuigen wordt gerealiseerd;

 • -

  het plaatsen van de oplaadpaal geen exclusief recht voor gebruik door de aanvrager vertegenwoordigt;

 • -

  dit betekent dat de parkeerplaats door eenieder kan worden gebruikt, mits tijdens het parkeren een elektrisch voertuig wordt opgeladen;

 • -

  dit tevens impliceert dat de parkeerplaats niet op een andere manier gebruikt mag worden, dan voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • -

  het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

B E S L U I T E N :

 • 1.

  twee parkeerplaatsen, bij de oplaadpaal aan de Balistraat, ter hoogte van huisnummer 6, aan te wijzen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen.

 • 2.

  één parkeerplaats daadwerkelijk in te laten richten als oplaadplaats voor elektrische voertuigen conform de huidige behoefte, en de tweede parkeerplaats pas dan in te richten wanneer hier in de toekomst behoefte toe ontstaat.

 • 3.

  dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers middels plaatsing van het bord E4, met onderbord met daarop de tekst ‘Opladen elektrische voertuigen’ alsmede met onderbord OB504 – schuin (links / rechts) wijzend, volgens bijlage I van het RVV 1990, te plaatsen.

 • 4.

  de verkeersmaatregel uit te voeren conform de bij dit besluit behorende situatietekening.

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

Namens het college,

Mevrouw L.E. van Reenen

Afdelingshoofd Ruimte & Economie Advies

Delft, 29 januari 2018

Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u binnen 6 weken na dagtekening een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft. Hoe u dat doet, kunt u lezen op www.delft.nl/bezwaarschrift.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, als er sprake is van spoedeisend belang, ook op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl