Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2018, 56952Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 oktober 2018, 2018-0000146054, tot intrekking van de aanwijzing van VinÇotte Nederland B.V. inzake het werkveld hijskranen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelezen het verzoekschrift van VinÇotte Nederland B.V. van 2 februari 2018;

Gelet op het feit dat VinÇotte Nederland B.V. aangeeft haar taken binnen het werkveld Hijskranen, zoals genoemd in de aanwijzingsbeschikking met nummer 2014-0000178071, publicatienummer 35850 en publicatiedatum 15 december 2014 te hebben beëindigd;

Gelet op artikel 7a, eerste lid van de Warenwet en artikel 6g, eerste lid, onder p, ten tweede en artikel 6gc, tweede lid, onder b van het Warenwetbesluit machines;

Besluit:

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. beschikking:

het besluit waarmee de aanwijzing van VinÇotte Nederland B.V. als NL-conformiteitbeoordelingsinstantie is ingetrokken;

b. besluit:

Warenwetbesluit machines;

c. regeling:

Warenwetregeling machines;

d. VinÇotte Nederland B.V.:

VinÇotte Nederland B.V., Takkebijsters 8, 4817 BL te Breda, KvK-nummer 20065811, vestigingsnummer 000017762030.

Artikel 2

De aanwijzingsbeschikking nummer 2014-0000178071, met publicatienummer 35850 en publicatiedatum 15 december 2014 wordt, op eigen verzoek van VinÇotte Nederland B.V. en met terugwerkende kracht, ingetrokken.

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking, met terugwerkende kracht per 1 mei 2018, na uitgifte in de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, L.M.N. Kroon Directeur Toezicht