Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkStaatscourant 2018, 56760OverigBekendmaking voornemen Route vervoer gevaarlijke stoffen, Heemskerk

Logo Heemskerk

Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend zij op 28 augustus de route vervoer gevaarlijke stoffen definitief hebben vastgesteld.

 

De route zoals opgenomen in de Notitie routering gevaarlijke stoffen 2011 wordt ongewijzigd voortgezet en de in deze notitie opgenomen alternatieve route (de blauwe stippellijn in de afbeelding) door Heemskerk is vervallen. De definitief vastgestelde route is op bijgevoegde kaart weergegeven.

 

Het ontwerp-besluit en bijbehorende routekaart zijn voor inspraak vrijgegeven. Geen zienswijzen zijn ontvangen en de definitieve routebesluit en routekaart zijn ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. De bevoegdheid dit besluit te nemen is door de Raad aan burgemeester en wethouders gedelegeerd.

 

Inzage en beroep

Vanaf 5 oktober tot 16 november ligt besluit gedurende weken ter inzage in de hal van het gemeentehuis. Gedurende deze termijn is het mogelijk schriftelijk beroep aan te tekenen bij de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

In spoedeisende gevallen kan daarnaast een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.