Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkStaatscourant 2018, 56541OverigBekendmaking aanmeldnotitie m.e.r. beoordeling bestemmingsplan De Velst deel 2 (realisatie 24 woningen)

Logo Heemskerk

Het college maakt bekend dat de gemeenteraad op 27 september 2018 een beslissing heeft genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r. beoordeling voor het bestemmingsplan De Velst deel 2 (realisatie 24 woningen).

In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject m.e.r.-beoordelingsplichting is in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op 2000 of meer woningen. De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van 24 woningen en blijft daarmee ruim onder de drempelwaarde. Dit betekent dat kan worden volstaan met een zogenaamde ‘vormvrije m.e.r. beoordeling’.

Uit de vormvrije-m.e.r. beoordeling (aanmeldnotitie), die ten behoeve van het bestemmingsplan De Velst (24 woningen) is uitgevoerd blijkt dat er geen negatieve milieugevolgen optreden, die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel een milieueffectrapportage rechtvaardigen.

Het besluit met de daarbij behorende stukken liggen van 5 oktober 2018 tot en met 16 november 2018 tijdens openingsuren terinzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Een vormvrije m.e.r.beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3. van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbenden los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang betreft.